Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže

Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej strážeRiadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže v ustanovenom rozsahu riadi ochranu a stráženie prideleného ústavu alebo jeho časti. Rozhoduje o bezpečnostných opatreniach a riadi stráženie tu umiestnených obvinených a odsúdených. Vedie, kontroluje a hodnotí výkon štátnej služby podriadených príslušníkov a zamestnancov ZVJS, vykonáva disciplinárnu právomoc a smerom k podriadeným plní ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu. Zabezpečuje, aby podriadení príslušníci boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne oboznámení so služobnými predpismi, rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi, ako aj s informáciami potrebnými na riadny výkon služby. V určenom rozsahu plní ďalšie riadiace a rozhodovacie úlohy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496446/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKPríslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - nadriadený
SKNadriadený v oblasti väzenskej a justičnej stráže
SKPríslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - vedúci
SKPríslušník ZVJS - nadriadený
SKPríslušník ZVJS - vedúci
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1349
SK ISCO-08
1349003
ESCO
256
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1349003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť spôsobu hodnotenia podriadených príslušníkov ZVJS.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a postupy zabezpečovania časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy podkladov na rozhodovanie, prípravy rozhodnutia a vydávania rozhodnutia v rámci ucelených agend
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania stáleho prehľadu o zverených obvinených a odsúdených, sledovania ich správania a zabezpečovania dodržiavania ústavného poriadku a disciplíny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov a objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy výkonu väzenskej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy výkonu väzenského dozorcu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy spolupráce s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečenia ochrany a stráženia ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy spisovania hlásení a vedenia príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy zabezpečovania pohybu a činnosti osôb na určenom stanovišti tak, aby nedošlo k mareniu účelu väzby a výkonu trestu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spolupráce s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy odbornej poradenskej činnosti pri zabezpečovaní a zvyšovaní ochrany objektov a majetku, vrátane ochrany peňažných hotovostí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy zisťovania technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek v celách a na stanovišti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalifikácia skutkovej podstaty trestného činu a priestupku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutia a vydávanie rozhodnutia v rámci ucelených agend
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
upltaňovanie zásad etického kódexu príslušníka ZVJS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri pátraní po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a po odsúdených, ktorí sa nevrátili z povoleného opustenia ústavu, mimoriadneho voľna na opustenie ústavu alebo sa nedovolene vzdialili z nestráženého pracoviska mimo ústav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy poskytovania prvej pomoci.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s orgánmi Policajného zboru pri výkone programu ochrany svedka
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie poznatkov o aktuálnej bezpečnostnej situácii v ústave a vykonávanie činnosti na úseku prevencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie a dodržiavanie štandardov Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania pri práci s odsúdenými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie zásad Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenia práce podriadených príslušníkov ZVJS na pravidelnej báze.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
riadenie a koordinácia činnosti pri dohľade a kontrole v zmene alebo v skupine v oblasti policajných a bezpečnostných služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a organizácia stanovených činností príslušníkov justičnej stráže pri ochrane objektov, poriadku a bezpečnosti v budovách súdov a štátnych zastupiteľstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a organizácia vymedzených činností príslušníkov justičnej stráže pri zabezpečovaní bezpečnosti výkonu právomocí súdu a štátnych zastupiteľstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie činností príslušníkov oddelení alebo skupín pri strážení, predvádzaní a prevoze určených osôb vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie stanovených činností príslušníkov oddelenia alebo skupín pri ochrane objektov a priestorov väzníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie činnosti osôb, ktoré sú vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody podľa stanoveného denného poriadku väznice
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie činnosti správnych a samosprávnych referentov väzenstva vo väzniciach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba plánu služieb pre podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.