Úverový špecialista v bankovníctve

Úverový špecialista v bankovníctveÚverový špecialista v bankovníctve zodpovedá za agendu úverov. Uzatvára úverové zmluvy v mene banky. Kontroluje úhrady splátok a plnenia podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Predáva úverové produkty banky, pričom spolupracuje aj s ďalšími oddeleniami. Vykonáva poradenskú činnosť, komunikuje s klientmi. Úverový špecialista okrem dojednávania úverov s klientmi organizuje stretnutia so špecialistom na poistenie úverov a nehnuteľnosti. Organizuje obchodné rokovania a získava nových klientov. Spolupracuje s externými partnermi, ako sú napr. poisťovne. Dojednáva podmienky splácania úveru, upravuje termíny a čiastky mesačných splátok, splatnosti úveru, a to aj v prípade dočasnej platobnej neschopnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496415/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413031
ESCO
1477
SK NACE Rev. 2
K64,K66
CPA 2015
K64,K66
Príslušnosť k povolaniu
2413031

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: S dôrazom na ochranu bankového tajomstva a osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a techniky telepráce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S využitím informačných a komunikačných technológií, vrátane bezpečnosti dát, práce so vzdialenými a zdieľanými systémami.
Perspektíva: Aktuálna
4
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Maklérska činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
úverová zmluva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Časti, náležitosti, podmienky atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
úverová stratégia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úverový proces
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Žiadosť o poskytnutie úveru, úverová analýza, uzavretie zmluvy o úver, kontrola dodržiavania podmienok a splácanie úveru, atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia úverového portfólia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Typy úverov a ich špecifiká.
Perspektíva: Aktuálna
4
úrokové sadzby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy cross-sellingu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia bonity klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné a komunikačné technológie a nástroje na poskytovanie bankových služieb na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikačné systémy v bankovníctve s využitím nevýrobných robotov a robotických asistentov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy, metódy a spôsoby obsluhy a konfigurácie nevýrobných robotických zariadení a robotických asistentov v oblasti bankovej agendy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Robotické a robotmi asistované riešenie bankovej agendy, vrátane uzatvárania úverových a iných zmlúv v online priestore a zavádzanie komunikácie s klientmi prostredníctvom robotických asistentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, spôsoby a pravidlá uzatvárania zmlúv na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Trendom je uzatváranie zmlúv online. Je nevyhnutné, aby úverový špecialista ovládal metódy, spôsoby a pravidlá uzatvárania zmlúv na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dlhová služba a riziká úverovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretých úverových zmlúv, vrátane kontroly návratnosti úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie spending reportu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: So zameraním na lepšie posúdenie bonity klienta a cielenejšie pripravenie produktu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie úverových ponúk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na spracovanie ekonomických analýz, klasifikáciu úverov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti správy úverového portfólia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spôsob komunikácia s ohľadom na typ klienta, identifikácia potreby klienta.
Perspektíva: Aktuálna
4
osobné prejednávanie podmienok so zákazníkom pri predaji služieb a produktov, či uskutočňovaní bankových operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha nevýrobných robotických zariadení v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.