Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie

Odborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácieOdborný pracovník pre tvorbu úverovej dokumentácie zabezpečuje tvorbu zmluvnej dokumentácie pre produkty s úverovou angažovanosťou (súvahovou a podsúvahovou), kontroluje plnenie podmienok čerpania úverov, otvára úverové účty, kontroluje čerpanie úverov, je zodpovedný za správu úverovaných klientov, vkladá príslušné dáta do bankových informačných systémov a príslušných softvérových aplikácií. Zabezpečuje účtovné a neúčtovné vstupy do bankových informačných systémov a príslušných softvérových aplikácií vo zverenej oblasti a kontroluje správnosť zrealizovaných účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov. Zabezpečuje a kontroluje administráciu úverových zložiek spravovaných klientov v zmysle interných predpisov. Spracováva podklady na základe vyhodnotenej bonity klienta s využitím právnych predpisov a interných predpisov organizácie a pripravuje úverovú zmluvnú dokumentáciu (tak pre korporátnych, privátnych ako aj retailových klientov). Spolupracuje s obchodníkmi a š...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496414/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník pre tvorbu zmluvnej dokumentácie
SKŠpecialista úverovej dokumentácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3312
SK ISCO-08
3312008
ESCO
1473
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3312008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsob výpočtu základných ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy úverov a ich špecifiká
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
úverová zmluva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
úverový proces
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvné podmienky úverových obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Znalosť aj regulácie NBS v oblasti neprijateľných obchodných podmienok a nekalých obchodných praktík, znalosť súdnych rozhodnutí v tejto oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy rizík v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné a kapitálové.
Perspektíva: Aktuálna
6
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Znalosť bankových produktov, podmienok pre ich poskytnutie, obchodných podmienok , všeobecných obchodných podmienok, produktových podmienok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Znalosť obchodných podmienok pre úverové obchody.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy zabezpečovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pre úvery právnickým osobám.
Perspektíva: Aktuálna
6
bankové účtovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť Obchodného a Občianskeho zákonníka týkajúca sa povinných náležitostí zmlúv a fakultatívnych náležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie GDPR, interné smernice na ochranu osobných údajov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, pravidiel práce na diaľku, smernice na ochranu osobných údajov, registratúrny poriadok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V súvislosti s úverovou dokumentáciou.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnostnej politiky banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie pravidiel bezpečnej komunikácie, kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Primárne vo vzťahu k zákonom o úveroch na bývanie, k zákonu o spotrebiteľských úveroch, k hodnoteniu bonity klienta.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola finálnej zmluvnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V anglickom a slovenskom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pred čerpaním úveru a počas jeho splácania, kontrola čerpania úveru.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola vecnej a obsahovej správnosti a kompletnosti predkladaných dokladov na tvorbu zmluvnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie zmien v úverovej dokumentácii
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V súvislosti zo zmenami legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov a analýz vo zverenej oblasti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa predpísanej evidencie a dokumentácie vo vymedzenej oblasti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vkladanie dát do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie návrhov riadiacich aktov banky a vzorovej zmluvnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba úverovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Tvorba zmluvnej dokumentácie pre úverové produkty, príprava čistopisov úverových a zabezpečovacích zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
6
správa návrhov riadiacich aktov banky a vzorovej zmluvnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
otváranie úverových účtov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Kontrola vecnej a obsahovej správnosti a kompletnosti predkladaných dokladov pre tvorbu zmluvnej dokumentácie a pre vstup do bankových informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti úverovej zmluvnej dokumentácie v rámci organizácie, voči klientom aj voči ministerstvám v záujme zlepšovania nastavenia legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola administrácie úverových zložiek spravovaných klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vkladanie dát týkajúcich sa úverových produktov do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií, tvorba zmluvnej dokumentácie pre vstup do bankových informačných systémov, zabezpečenie účtovných a neúčtovných vstupov do bankových informačných systémov a softvérových aplikácií.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.