Hypotekárny špecialista v bankovníctve

Hypotekárny špecialista v bankovníctveHypotekárny špecialista v bankovníctve vykonáva poradenstvo, servis a predaj hypotekárnych produktov banky a v tejto oblasti poskytuje komplexné služby pre klientov. Vytvára, udržuje a riadi dlhodobé vzťahy s klientmi banky, prípadne realitnými maklérmi. Pre klientov poskytuje odborné poradenstvo v oblasti hypotekárnych úverov, nastavuje finančný plán, vypracováva kalkulácie a projekcie. Kontroluje a spracováva dokumentáciu spojenú s predajom hypotekárnych úverov, predkladá ponuky klientom, uzatvára zmluvy a spravuje hypotekárne zmluvy počas celej doby ich trvania. Zodpovedá za dodržiavanie bankových predpisov a za plnenie obchodných plánov banky v oblasti hypotekárnych úverov a krížového predaja súvisiacich produktov a služieb. Spolupracuje s vybranými oddeleniami banky a externými inštitúciami, najmä, ale nie výlučne so znalcami, katastrom nehnuteľností, finančnými sprostredkovateľmi, realitnými maklérmi a poisťovňami pri riadení procesov uzatvárania, správy a plnenia nárokov z hypo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496411/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Pre základný stupeň odbornej spôsobilosti
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413029
ESCO
1466
SK NACE Rev. 2
K66
CPA 2015
K66
Príslušnosť k povolaniu
2413029

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 600/2001 Z.z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu
Perspektíva: Aktuálna
4
formy záložného práva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a techniky telepráce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úverová zmluva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úverový proces
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Hypotekárne úvery a pôžičky na bývanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy obchodu s nehnuteľnosťami so záložným právom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úrokové sadzby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Výpočet úrokových sadzieb, druhy úrokových sadzieb, tendencie ich vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy cross-sellingu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia bonity klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, delenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné a komunikačné technológie a nástroje na poskytovanie bankových služieb na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Využitie informačných a komunikačných technológií na komunikáciu s klientom na diaľku, na vyhodnocovanie jeho bonity a vhodnosti produktu. Využitie inovácií pri podpise zmluvy na diaľku (biometria, identifikácia,..) a využitie spending reportu na určenie optimálneho splátkového kalendára.
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia v online komunikácii s klientmi v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Uzatváranie obchodov a poradenstvo v online prostredí s využitím umelej inteligencie, vrátane podpory pre klienta.
Perspektíva: Budúca
4
komunikačné systémy v bankovníctve s využitím nevýrobných robotov a robotických asistentov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
4
realitný trh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, spôsoby a pravidlá uzatvárania zmlúv na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Využívanie informačných a komunikačných technológií pri uzatváraní zmlúv na diaľku, identifikácia klienta na diaľku, dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inovácia- uzatváranie zmlúv na diaľku, identifikácia klienta a diaľku,...
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dlhová služba a riziká úverovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad čerpaním hypotekárneho úveru
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odhaľovanie podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V procese uzatvárania zmlúv na základe dokladov klientov predložených v procese vybavovania hypotekárneho úveru.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie žiadostí o úver a spracovávanie stanovísk k jednotlivým obchodným prípadom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti odhadovania škôd
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza hypotekárnych produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: S prihliadaním na potreby a ekonomickú dispozíciu klienta.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba úverovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so znalcami pri vypracovávaní posudku a ohodnotení nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s databázou klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Nové záznamy, aktualizácia údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia údajov o klientoch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vypracovávania a podávania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riešení reklamácií a vymáhaní pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s katastrom nehnuteľností pri vypracovaní znaleckých posudkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími odbormi banky pri zabezpečovaní služieb klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Napr. pri poistení úveru, spolupráca s rizikovým oddelením atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Napr. prejednávanie poplatkov, bonusov, výhod atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie nových klientov banky a obchodných partnerov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie zmlúv a vykonávanie zmien v zmluvnej dokumentácii na diaľku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s klientmi pri sprostredkovaní finančných produktov a služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s odbornými útvarmi banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha nevýrobných robotických zariadení v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
akvizícia klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.