Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody

Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Odborný pracovník v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149031 - Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
špecialista normalizácie, metrológie a certifikácie zhody

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
odborná terminológia v oblasti posudzovania zhody
7
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
7
interné riadiace akty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
7
právne predpisy v oblasti posudzovania zhody
Špecifikácia:
Zákon č. 264/1999 Z. z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7
systém prípravy návrhov právnych predpisov Slovenskej republiky, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
7
systém zabezpečenia udeľovania a odnímania autorizácie a notifikácie autorizovaných subjektov Európskej Komisie a ostatným členským štátom a príprava oznamov do Vestníka ÚNMS SR
7
formy a metódy zabezpečenia preverovania plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody žiadateľmi o autorizáciu
7
formy a metódy zabezpečenia kontrolnej činnosti vyplývajúcej z požiadaviek zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, iných právnych predpisov, smerníc EÚ a metodických pokynov ÚNMS SR
7
formy koordinovania činností súvisiacich s členstvom SR v C.I.P., prípravy pracovných dokumentov na rokovania pracovných skupín C.I.P. a implementácie rozhodnutí C.I.P
7
systém prípravy návrhov metodických pokynov ÚNMS SR v oblasti posudzovania zhody
7
formy a metódy zabezpečenia vkladania informácií o certifikátoch vydaných slovenskými autorizovanými osobami/notifikovanými osobami do príslušných databáz
7
formy koordinovania činnosti notifikovaných osôb pre smernice EÚ na národnej úrovni
7
formy a metódy vykonávania dohľadu nad výkonom štátnej politiky v oblasti akreditácie podľa zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
7
Rozhodnutie Komisie č. 2010/227/EÚ
7
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní a rozhodnutia C.I.P.
7
Ostatné vykonávacie predpisy zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (NV SR č. 513/2009, 582/2008, 527/2008, 70/2015, 436/2008, 35/2008, 79/2006, 294/2005, 194/2005, 417/2004, 308/2004, 576/2002, 222/2002, 183/2002, 571/2001, 569/2001, 513/2001, 443/2001, 243/2001, 179/2001, 117/2001, 209/2010, 399/1999, 393/1999, 193/2009, 397/1999, 349/2010, zákon č. 78/2012 Z. z., 254/2011 Z. z., 474/2013 Z. z., 190/2003 Z. z., vyhláška č. 516/2003, 169/2015)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie samostatných ucelených odborných činností v oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
zabezpečovanie preverovania plnenia požiadaviek podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov
7
zabezpečovanie udeľovania a odnímania autorizácie a notifikácie autorizovaných subjektov Európskej Komisie a ostatným členským štátom
7
príprava návrhov právnych predpisov Slovenskej republiky, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
7
zabezpečovanie preverovania plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
zabezpečovanie prípravy podkladov a spracovania dokumentov potrebných k rozhodnutiam o autorizácii a prípravy oznamov do Vestníka ÚNMS SR
7
koordinovanie činností súvisiacich s členstvom SR v C.I.P. a príprava pracovných dokumentov na rokovania pracovných skupín C.I.P. a implementácia rozhodnutí C.I.P.
7
zabezpečovanie kontrolnej činnosti vyplývajúcej z požiadaviek zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, iných právnych predpisov, smerníc EÚ a metodických pokynov ÚNMS SR
7
zabezpečovanie vkladania informácií o certifikátoch vydaných slovenskými autorizovanými osobami/notifikovanými osobami do príslušných databáz
7
koordinovanie činností notifikovaných osôb pre smernice EÚ na národnej úrovni
7
vykonávanie dohľadu nad výkonom štátnej politiky v oblasti akreditácie podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.