Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vodič taxislužby

Vodič taxislužbyVodič taxislužby poskytuje dopravné služby, a to predovšetkým prepravu jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta. Dopravné služby je povinný poskytovať podľa prepravného poriadku prevádzkovateľa taxislužby, ktorý je držiteľom koncesie vydanej podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúcich, ktorí prejavia záujem o prepravu na stanovišti taxislužby. Každý vodič musí byť držiteľom preukazu vodiča taxislužby a je ho povinný umiestniť vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
496363/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz vodiča vozidla taxislužby podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je
a) držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo
taxislužby,
b) spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c) zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu (Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) (ďalej len
„zdravotná spôsobilosť“),
d) psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,
e) bezúhonný podľa § 27 ods. 4. zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax vo vedení minimálne osobného motorového vozidla.
ISCO-08
8322
SK ISCO-08
8322003
ESCO
2819
SK NACE Rev. 2
H49,S96
CPA 2015
H49,S96
Príslušnosť k povolaniu
8322003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Aktuálne predpisy pre oblasť cestnej premávky osobného automobilu.
Perspektíva: Aktuálna
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na účely komunikácie s dispečingom taxislužby.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práca s virtuálnou registračnou pokladnicou.
Perspektíva: Aktuálna
3
poznanie cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poznanie cestnej infraštruktúry, historických pamiatok, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov a pod. v mieste oprávnenia používania vozidla taxislužby.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča, alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Pravidlá riadenia a dobíjania elektromobilov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
3
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prepravný poriadok prevádzkovateľa taxislužby
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Podmienky poskytovania dopravných služieb podľa prepravného poriadku, ktorý zahŕňa napr. spôsob objednávania vozidiel taxislužby, pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
dokumenty týkajúce sa vozidla a cestujúcich v taxislužbe
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Osvedčenie o technickom stave vozidla, osvedčenie o technickej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole, koncesia prevádzkovateľa taxislužby, doklad o povinnom zmluvnom poistení vozidla, osvedčenie o kalibrácii taxametra, vodičský preukaz, občiansky preukaz, preukaz vodiča taxislužby, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o psychologickej spôsobilosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
princípy fungovania a používania taxametra vozidla taxislužby
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pokročilé ovládanie navigačných prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov - predovšetkým práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby, požiadavky na vozidlo taxislužby a požiadavky na doklady vodiča vozidla taxislužby podľa tohto zákona.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá riadenia a dobíjania elektromobilov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti odlišnosti vedenia elektromobilov, kontrola ich dojazdu, a znalosti systémov dobíjania elektromobilov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy využívania preferencie vozidel verejnej osobnej dopravy a taxislužby
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupne sa aj v SR zavádzajú systémy preferencie vozidiel verejnej osobnej dopravy a taxislužby - ako sú samostatné jazdné pruhy (pravidlá ich využívania) a inteligentné dopravné systémy a je potrebné aby boli správne využívané
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vodič vozidla taxislužby musí mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich, alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Predpokladá sa, že v mestách sa ako prvé rozsiahlejšie nasadzovanie autonómnych vozidiel aplikuje pri vozidlách taxislužby a preto je potrebné byť na to pripravený, tiež sa predpokladá aj ich aplikácia pri využívaní tzv. carsharingu (zdieľaniu áut).
Perspektíva: Budúca
3
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Práva a povinnosti cestujúcich, požiadavky na cestovnú batožinu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy na predchádzanie a elimináciu páchania kriminality a pašovania ilegálnych prisťahovalcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované vozidlom taxislužby.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s dispečingom taxislužby a preprava cestujúcich podľa jeho pokynov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozidla taxislužby
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Prevádzka a bežná údržba vozidla taxislužby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
3
nakladanie a upevňovanie cestovnej batožiny vo vozidle taxislužby a jej vykladanie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha taxametra vozidla taxislužby
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie virtuálnej registračnej pokladnice, vydávanie dokladov o zaplatení cestovného
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.