Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občana

Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občanaOdborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občana zabezpečuje pôsobnosť úradu pri poskytovaní informačno - poradenských služieb v oblasti zamestnanosti, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. Prijíma a kontroluje žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov, žiadosti pri uplatňovaní nároku na dávky a príspevky na úseku sociálnych vecí a rodiny. Nahráva údaje do Informačného systému služieb zamestnanosti, eviduje ich a administratívne spracováva v elektronickej forme. Poskytuje informácie o voľných pracovných miestach, o možnostiach získania príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce, o mieste uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti, o podmienkach nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevkoch k tejto dávke a o štátnych sociálnych dávkach. Pracuje s klientmi od ich zaradenia do evidencie až po ich vyradenie z evidencie. Určuje periodicitu návštev klientov a odporúča uchádzačov o zamestnávanie na vhodn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496332/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333005
ESCO
1594
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť podmienok nazerania do spisov, doručovania do vlastných rúk, zákonných lehôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a legislatívne normy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Interné normy a usmernenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce so zástupcami EK a ďalších inštitúcií EÚ v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy overovania poberania ďalších dávok u konkrétneho žiadateľa o štátne sociálne dávky v centralizovanom informačnom systéme riadenia sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce pre špecifické skupiny klientov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy spolupráce s inými útvarmi v rámci organizácie/úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údaje o voľných pracovných miestach, ich vzťah ku kvalifikácii uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri získavaní a spracovávaní informácií o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dožiadania orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Vyhľadávanie dokumentov v registratúrnom stredisku a príručných archívoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému ISTP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie potvrdení o poberaní sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie priebehu evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie evidenčného štítku uchádzača o zamestnanie, evidencia údajov o uchádzačovi o zamestnanie a o procese sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie oznámení a potvrdení o zaradení a vyradení uchádzačov o zamestnanie z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie prihlášok do projektov na finančnú podporu aktivít EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach, o možnostiach získania príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, poberaní dávok v nezamestnanosti, dávok pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
poučenie uchádzačov o zamestnanie o ich právach a povinnostiach a o službách poskytovaných úradom práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informovanie uchádzačov o zamestnanie o všetkých povinnostiach vyplývajúcich z evidencie uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie pomoci a poučovanie občanov pri odstraňovaní nedostatkov v ich podaniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívna podpora klienta pri uplatňovaní sa na trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES) a možnostiach ich využívania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem žiadostí občanov pri uplatňovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstupovanie kompletných žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky vrátane dokumentov na ďalšie konanie na oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstupovanie spisovej dokumentácie klientov na referát správneho konania na účely rozhodovania v správnom konaní o nezaradení alebo o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie dožiadaní orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie periodicity návštev klientov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.