Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti

Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanostiOdborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v oblasti služieb zamestnanosti, osobitne pri rozhodovaní v správnom konaní. Zabezpečuje všetky činnosti od začatia správneho konania až po jeho ukončenie, rozhoduje v prvom stupni a vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí o zaradení, nezaradení alebo vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V rozsahu svojich kompetencií kontroluje a rozhoduje o povinnosť zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Vyzýva účastníka konania k možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom v súlade so zákonom o správnom konaní, pri osobnom kontakte účastníka konania vyhotovuje úradný záznam, odstupuje oneskorené odvolanie správnemu orgánu II. stupňa, vykonáva administratívnu činnosť v súvislosti s doručovaním písomnosti, nahráva údaje do informačných systémov úradu. Spolupracuje s verejnými aj neverejnými inštitúciami pri ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496331/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333003
ESCO
851
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti štátnej služby a v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákon ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy koordinácie a zabezpečenia interných školení a pracovných stretnutí zamestnancov na úseku katastra nehnuteľností k používaniu interného špecializovaného informačného systému (softvéru) katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
živnostenský register Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a administratívne postupy pre zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a administratívne postupy archivácie a skartácie dokumentov o uchádzačovi o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola náležitostí registrov v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Obchodný register, Živnostenský register, register Sociálnej poisťovne, register Národnej banky Slovenska;
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie rozhodnutí o prerušení konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odstupuje odvolanie účastníka konania spolu so spisovým materiálom a stanoviskom správnemu orgánu II. stupňa.
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie rozhodnutí o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie rozhodnutí o nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie odvolania účastníkov konania v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné overovanie a došetrovanie podkladov na správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie úradných záznamov v rámci služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri osobnom kontakte s účastníkom konania.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia o nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sledovanie lehôt a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyzývanie účastníkov konania k možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie v rámci autoremedúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie rozhodnutí o opravnom prostriedku v rámci autoremetúry, teda spôsobu vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom dotyčný orgán zmení svoje pôvodné rozhodnutie.
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie rozhodnutí o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia podľa § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie rozhodnutí o udelení alebo neudelení súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.