Odborný pracovník EURES

Odborný pracovník EURESOdborný pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES) vykonáva odborné činnosti v oblasti medzinárodnej mobility práce v rámci Európskej únie a pridružených krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko). Poskytuje poradenstvo a informuje o možnostiach zamestnania sa v rámci Európskej únie a pridružených krajín. Zároveň posudzuje profesijné možnosti uplatnenia sa klienta v zahraničí alebo pracovníkov z Európskej únie na Slovensku. Organizuje výberové konania pre zahraničných zamestnávateľov a pomáha sprostredkovať zamestnanie občanom Slovenskej republiky. Pracuje s databázou voľných pracovných miest a informáciami o jednotlivých zahraničných trhoch práce. Poskytuje informácie a pomáha pri sprostredkovaní zamestnania záujemcom z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska v Slovenskej republike. Kontaktuje zástupcov siete EURES v krajinách EHP a Švajčiarska a vyhľadáva vhodných zamestnancov pre zamestnávateľov zo Slovenskej republiky. Pracovné ponuky zverej...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496314/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333008
ESCO
1594
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy sprostredkovania práce pre špecifické skupiny klientov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky zamestnávania v zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť práce s EURES portálom.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie možností klienta pracovať v zahraničí a využiť svoju profesiu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vhodnosti uchádzačov o zamestnanie na využitie jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vkladanie údajov na EURES portál, vykonávanie vzájomnej výmeny informácií medzi EURES poradcami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie prihlášok do projektov na finančnú podporu aktivít EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
individuálne poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia v krajinách EÚ pomocou informácií zo siete EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES) a možnostiach ich využívania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovanie so zamestnávateľmi o ich zapojení v sieti EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovanie o možnostiach cezhraničnej spolupráce v rámci EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.