Projektový manažér v oblasti IKT

Projektový manažér v oblasti IKTProjektový manažér v oblasti IKT vykonáva strategické plánovanie a riadenie projektov alebo programov v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Zhromažďuje požiadavky klienta na IKT produkt, službu alebo riešenie a odovzdáva ich svojmu tímu, stanovuje očakávané výstupy projektu. Vytvára a spravuje časové plány práce alebo harmonogram projektu, zostavuje rozpočet projektu, riadi ľudské zdroje v projekte. Efektívne riadi viaceré tímy rôznych špecializácií. Kontroluje a vyhodnocuje dodržiavanie plánu, vyhodnocuje plnenie rozpočtu, identifikuje riziká, zabezpečuje potrebné zdroje. Využíva obchodné a odborné (technické) znalosti a skúsenosti. Vytvára správy o realizácii projektu. Spolupracuje s inými špecialistami alebo aktérmi....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
496312/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENICT project manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
655,665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe

Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe

Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1330,2421
SK ISCO-08
1330001,2421003
ESCO
215
SK NACE Rev. 2
J61,J62
CPA 2015
J61,J62
Príslušnosť k povolaniu
1330001,2421003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teoretické základy koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné pojmy z oblasti prípravy projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Cieľ vs. prínos, podnikateľský plán vs. projektový plán, aktivita, obmedzenie, návratnosť investície, rozpočet a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Manažovanie očakávaní zákazníka. Motivovanie všetkých zúčastnených osôb k dosiahnutiu cieľov projektu v kontexte stanovených funkčných, časových a nákladových kritérií.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy zabezpečenia kontroly vecných výstupov IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalita IT produktu, IT služby a projektu/procesu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy riadenia zmien IT špecifikácií v projekte počas jeho realizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a riadenie rizík v prostredí IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy finančného riadenia a monitorovania projektu v konkrétnej oblasti IT, vrátane hodnotenia efektivity projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy nákupu nových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trendy v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
softvérové prostriedky pre potreby riadenia IT projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a spôsoby tvorby reportov a záverečných správ z oblasti IT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
priebežné vyhodnocovanie plnenia plánovaných úloh a ich kvality, cieľov a aktivít projektu v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza návratnosti projektu voči podnikateľským cieľom zadávateľa a príprava podkladov na finančné analýzy a plánovanie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obhajoba dôvodov vzniku, cieľov, cieľových skupín a prínosov projektu v konkrétnej IT oblasti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. vo forme cost/benefit analýzy budúceho IT produktu či služby.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia projektov a využívanie projektového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formulácia požiadaviek na vývoj softvéru a kontrola požadovaných funkčností a funkcionalít vyvíjaného softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie softvérových riešení pre správu, vyhodnocovanie a kontrolu projektu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. MS Project, Excel a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia na odbornej úrovni so zainteresovanými stranami, správa a aktualizácia projektovej dokumentácie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: IT manažér, IT architekt, analytik, vývojár, sponzor, zákazník a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia činnosti zverených tímov a jednotlivcov pri realizácii projektu v IT oblasti a riadenie potenciálnych konfliktov v takýchto tímoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane multidisciplinárnych tímov.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektové riadenie s využitím pružných procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, riadenie a implementácia komunikačného plánu pre projekt v konkrétnom IT kontexte
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie pracovnej činnosti pomocou agilných rituálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.