Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb

Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb zriaďuje, prekladá, premiestňuje a ruší prípojky IKT služieb. Inštaluje a konfiguruje komunikačný softvér potrebný na prevádzkovanie služieb.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3513 - Technici počítačových sietí a systémov
SK ISCO-08
3513000 - Technik počítačových sietí a systémov
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Technik IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti informačných systémov
4
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
4
druhy telekomunikačných vedení
4
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
telekomunikačná technika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technická prevádzka telekomunikácií
4
druhy porúch na základe nameraných parametrov
4
optické vlákna
Špecifikácia:
Postupy zvárania optických vlákien.
4
optické vlákna v distribučnom boxe/paneli
Špecifikácia:
Spôsoby uloženia optických vlákien.
4
postupy konfigurácie komunikačného softvéru
4
postupy inštalácie komunikačného softvéru
4
postupy diagnostiky porúch IKT
4
spôsoby komunikácie so zákazníkmi
4
informatika
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
optimalizácia spojových prvkov siete
4
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
4
testovanie produktov v oblasti telekomunikácií
4
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
4
plánovanie a riešenie úloh v oblasti telekomunikácií
4
odstraňovanie porúch telekomunikačných sietí
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
pohyb a práca vo výškach na lanách
4
zriadenie, preloženie, premiestnenie alebo zrušenie telekomunikačnej prípojky
4
inštalácia a konfigurácia IKT zariadení
4
technická podpora zákazníkom
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.