Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni zabezpečuje dispečerske riadenie tepelnej/alebo elektrizačnej sústavy v súlade s dispečerským poriadkom tepelnej sústavy, dispečerským poriadkom elektrizačnej sústavy a platnými prevádzkovými predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08
3131004 - Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
informačná gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy kontroly v energetike
7
elektroenergetika
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Špecifikácia:
V teplárenstve.
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Špecifikácia:
Dispečerský poriadok tepelnej sústavy, elektrizačnej sústavy, prevádzkové inštrukcie, interné pokyny a inštrukcie a pod. Predpisy a technické normy v teplárenstve.
7
právne predpisy a pojmy v oblasti dispečerského riadenia v energetike
Špecifikácia:
V teplárenstve.
7
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
7
teplárenstvo
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
7
počítačom riadená výroba
7
zdroje a premena energie
7
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
Špecifikácia:
Prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni a pod.
7
technologické procesy výroby tepla
Špecifikácia:
Vrátane technologickej pary.
7
zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Zdroje a ich premena.
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
7
technická dokumentácia v teplárenstve
7
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Špecifikácia:
Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
5
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
zásady prevádzkovej kontroly zariadení v tepelnej elektrárni
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
operatívne zabezpečovanie realizácie dispečerského riadenia tepelnej a/alebo elektrizačnej sústavy
7
realizácia opatrení na zabezpečenie plynulej dodávky tepla a elektrickej energie
Špecifikácia:
V súlade s dispečerským poriadkom a prevádzkovou dokumentáciou.
7
tvorba regulačných opatrení v elektrizačnej sústave
Špecifikácia:
V rozsahu stanovenom dispečerským poriadkom a platným regulačným plánom.
7
kontrola parametrov na vybraných bodoch sústavy za účelom overenia prevádzkových stavov a tendencií v tepelnej a/alebo elektrizačnej sieti, vrátane opatrení na dosiahnutie optimálnych stavov
7
informovanie zamestnancov o vzniku systémových porúch a mimoriadnych stavov v tepelnej a/alebo elektrizačnej sústave
Špecifikácia:
V súlade s dispečerským poriadkom.
7
koordinácia práce zamestnancov blokových prevádzok v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Koordinácia práce zamestnancov pri prevádzkovaní zariadení v zmysle prevádzkových noriem, predpisov, príkazov a technologických inštrukcií.
7
kontrola a usmerňovanie dodržiavania prevádzkových predpisov zariadení kotolne a strojovne v tepelnej elektrárni
7
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s činnosťou vykonávanou v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie v tepelnej elektrárni
Špecifikácia:
Príprava, aktualizácia a uchovávanie prevádzkovej dokumentácie.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.