Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárniDispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni zabezpečuje dispečerské riadenie tepelnej/alebo elektrizačnej sústavy v súlade s dispečerským poriadkom tepelnej sústavy, dispečerským poriadkom elektrizačnej sústavy a platnými prevádzkovými predpismi. Spracováva technické podklady a návrhy vnútorných predpisov a poriadkov v tepelnej elektrárni. Pripravuje prognózy vývoja využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496274/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3131
SK ISCO-08
3131004
ESCO
1328
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3131004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
teplárenstvo
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
počítačom riadená výroba
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
elektroenergetika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V teplárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Dispečerský poriadok tepelnej sústavy, elektrizačnej sústavy, prevádzkové inštrukcie, interné pokyny a inštrukcie a pod. Predpisy a technické normy v teplárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti dispečerského riadenia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V teplárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy výroby tepla
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane technologickej pary.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zdroje a ich premena.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prevádzkovej kontroly zariadení v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V tepelnej elektrárni.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
nové trendy automatizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V tepelnej elektrárni.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
digitálne dvojča
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne dvojča
7
integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov v teplárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie prognóz vývoja využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v tepelnej energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V rozsahu stanovenom dispečerským poriadkom a platným regulačným plánom.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V tepelnej elektrárni.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
optimalizácia procesu výroby prostredníctvom digitálneho dvojčaťa
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne dvojča
7
posudzovanie mimoriadnych udalostí v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola parametrov na vybraných bodoch sústavy za účelom overenia prevádzkových stavov a tendencií v tepelnej a/alebo elektrizačnej sieti, vrátane opatrení na dosiahnutie optimálnych stavov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v tepelnej energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a usmerňovanie dodržiavania prevádzkových predpisov zariadení kotolne a strojovne v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Príprava, aktualizácia a uchovávanie prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie zamestnancov o vzniku systémových porúch a mimoriadnych stavov v tepelnej a/alebo elektrizačnej sústave
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V súlade s dispečerským poriadkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické využívanie technológií a zariadení obnoviteľných zdrojov a ich prevádzkových stavov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie AR pri pracovných a bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
využívanie trendov robotizácie v energetickom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V tepelnej elektrárni.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
koordinácia práce zamestnancov blokových prevádzok v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Koordinácia práce zamestnancov pri prevádzkovaní zariadení v zmysle prevádzkových noriem, predpisov, príkazov a technologických inštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne zabezpečovanie realizácie dispečerského riadenia tepelnej a/alebo elektrizačnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.