Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Lektor v práci s mládežou

Lektor v práci s mládežouLektor v práci s mládežou formuje, vedie a sprevádza vzdelávacie procesy jednotlivcov alebo skupín. V oblasti práce s mládežou lektor navrhuje a realizuje vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou, ktoré sú založené na hodnotách a zásadách práce s mládežou a neformálneho vzdelávania. Vytvára podmienky, ktoré podporujú individuálny rozvoj osôb pracujúcich s mládežou a ktoré formujú znalosti, zručnosti, postoje a hodnoty potrebné pre prácu s mládežou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496244/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENTrainer in the youth field
ENYouth work trainer
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359010
ESCO
773
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špecifiká vzdelávania mládeže.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
6
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktuálne trendy a technológie v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6
formy vedenia a prístupu k mladým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy koordinovania práce s mládežou, aktivít voľnočasových a mimoškolských pôsobností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika diagnostiky a hodnotenia vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne technológie a nové médiá v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálne dvojča
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
Nositeľná elektronika
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špecifiká vzdelávania mládeže. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní mládeže. Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na vzdelávanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
6
interkultúrne rozdiely
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy analýzy potrieb cieľových skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
definovanie cieľov vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia nových trendov do práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov do scenára, vrátane výberu vhodných metód a didaktických pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
tvorba koncepcií a programov v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie obsahu a štruktúry vzdelávacích programov pre mládež na základe stanovených vzdelávacích cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a mapovanie potrieb v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezenčné listiny, analýzy potrieb, hodnotiace dotazníky, záverečné správy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
spracovanie strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
6
poskytovanie spätnej väzby v rámci vzdelávania mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
6
spolupráca a schopnosť sieťovania rôznych aktérov z oblasti práce s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
facilitácia procesu učenia sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky, riešenie vzniknutých situácií, poskytovanie spätnej väzby v rámci ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia vzdelávacieho podujatia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálne dvojča
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
Nositeľná elektronika
6
riešenie vzniknutých situácií s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistické zabezpečenie programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, realizácia a vyhodnotenie rôznorodých aktivít a programov v práci s mládežou, vrátane logistického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevencia konfliktov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.