Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávokOdborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok spravuje agendu a rozhoduje vo veciach pomoci v hmotnej núdzi, o náhradnom výživnom, o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach v zmysle platných zákonov. Poskytuje odborné poradenstvo v oblasti dávok a príspevkov, náhradného výživného, dotácií na stravu a školské potreby, štátnych sociálnych dávok a poskytuje poradenstvo občanom v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii. Získava a spracováva podklady na rozhodovanie v správnom konaní o pomoci v hmotnej núdzi, o náhradnom výživnom, o štátnych sociálnych dávkach, sociálnych dávkach a o poskytovaní dotácií. Úzko spolupracuje so zahraničnými inštitúciami vo veci rodinných dávok a príspevkov poskytovaných podľa koordinačných nariadení EÚ. Vydáva rozhodnutia v správnom konaní v prvom stupni, overuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na výplatu sociálnych dávok a vykonáva kontrolnú činnosť hospodárnosti a účelnosti využívania poskytnutých...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496233/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3353,3353
SK ISCO-08
3353002,3353003
ESCO
1051
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353002,3353003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a legislatívne normy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi; zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom; zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa; zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov; zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku; zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa; zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť podkladov na rozhodovanie v správnom konaní o pomoci v hmotnej núdzi, náhradnom výživnom, štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach a na poskytovanie dotácií, rozhodnutia v zmysle zákona o správnom konaní na základe overených skutočností potrebných na posúdenie nároku a na výplatu štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok a dávky v hmotnej núdzi.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba rozhodnutí v správnom konaní vo veciach o pomoci v hmotnej núdzi, o náhradnom výživnom, o štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach a o poskytovaní dotácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby získavania a spracovávania podkladov na rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podklady o pomoci v hmotnej núdzi, náhradnom výživnom, štátnych sociálnych dávkach a sociálnych dávkach a na poskytovanie dotácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v informačnom systéme RSD (riadenie sociálnych dávok)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pomoc a poradenstvo občanom odkázaným na dávku v hmotnej núdzi a občanom poberajúcim štátne sociálne dávky.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vynakladania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie hospodárnosti a účelnosti využívania poskytnutých dávok v hmotnej núdzi, náhradného výžívného a štátnych sociálnych dávok.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola náležitostí dokladov nevyhnutných pre ich platnosť v rámci posudzovania štátnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie, príprava a zostavovanie podkladov, vzorov a pod. na prípravu dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
napĺňanie informačného systému RSD (riadenie sociálnych dávok) v súvislosti s vyplatením dávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie a preberanie písomností v registratúre podľa stanovených postupov a inštrukcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca a komunikácia s ďalšími štátnymi orgánmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca a komunikácia so súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní a verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich so štátnymi sociálnymi dávkami a vybavovanie dožiadaní týchto orgánov.
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívna spolupráca najmä s OSO (oddelenie služieb pre občana) a Aktivačným centrom a ďalšími organizačnými útvarmi úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s ďalšími orgánmi a inštitúciami, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich so štátnymi sociálnymi dávkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie odbornej pomoci pre klienta v oblasti hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie a zabezpečenie pomoci v nevyhnutných prípadoch v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie odvolaní proti rozhodnutiam o priznaní, nepriznaní, odobratí a vyplácaní príspevkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výplata dávok hmotného zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.