Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutiaOdborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia spravuje agendu peňažných príspevkov určených na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V zmysle platnej legislatívy a nariadení rozhoduje o priznaní, odňatí, prerušení a zastavení peňažného príspevku; obnovení, znížení, zvýšení alebo vrátení peňažného príspevku na kompenzáciu. Počíta výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zodpovedá za správny výpočet. Poskytuje fyzickej osobe základné sociálne poradenstvo podľa osobitného predpisu. Vykonáva zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Vykonáva úkony na účely zaobstarania si potrebných podkladov pre rozhodnutie. Vykonáva kontrolu účelnosti kompenzácie. Zadáva a eviduje údaje do informačných systémov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496232/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353001
ESCO
1682
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia došlej a odoslanej pošty v informačnom systéme, znalosť náležitostí rozhodnutia v zmysle správneho poriadku, znalosť náležitostí, ktoré musí obsahovať formálny list alebo dokumenty organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali.
Perspektíva: Aktuálna
6
etika jednania s občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne poradenstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba rozhodnutí v správnom konaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o odňatí a zastavení výplaty, odňatí, zastavení výplaty, obnovení výplaty, znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu, odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu a povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz, povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“), alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, o vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene, o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu, o ustanovení opatrovníka, ustanovení znalca, o zastavení a prerušení konania.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby odborných stanovísk vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy výpočtu peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy odborných činností spočívajúcich v rozhodovaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metodika kontroly v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby riešenia podnetov a podaní občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v informačnom systéme RSD (riadenie sociálnych dávok)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania elektronických dokumentov a korešpondencie v informačnom systéme DMS (document management system)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia; zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti; zákon 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny; zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v dokumentácii príslušného úradu.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri tvorbe koncepcií a metodiky v oblasti peňažných príspevkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba koncepcií a metodických usmernení v oblasti poskytovania príspevkov na kompenzáciu ŤZP pre podriadené subjekty (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR koordinuje úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto oblasti).
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a overovanie podporných dokladov k predkladaným žiadostiam o finančné príspevky a žiadostiam o úhradu platieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontroly účelnosti poskytnutého príspevku v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ŤZP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie kontrol účelnosti poskytovaného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP.
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytovanie poradenstva pre občanov v oblasti poskytovania príspevku na kompenzáciu dôsledkov ŤZP.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s ďalšími orgánmi a inštitúciami, ktoré sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich so štátnymi sociálnymi dávkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie etických štandardov vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prešetrovanie sťažností občanov a vykonávanie kontroly prijatých opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie zúčtovania nedoplatkov a preplatkov pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodovanie o priznaní, obnovení výplaty, znížení alebo zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP a povinnosti fyzickej osoby vrátiť preukaz, povinnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, vyplatení alebo uložení povinnosti vrátiť rozdiel medzi výškou poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu a výškou jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu určeného na základe dokladu o skutočnej cene.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.