Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa

Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľaOdborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa poskytuje poradenstvo pre zamestnávateľov v zmysle verejných služieb zamestnanosti. Od zamestnávateľov prijíma, kompletizuje a eviduje nahlásenia voľných pracovných miest. Spolupracuje pri výbere vhodného zamestnanca na obsadenie voľného pracovného miesta. Aktualizuje databázu voľných pracovných miest a poskytuje informácie zamestnávateľom o aktívnych opatreniach trhu práce a európskych službách zamestnanosti (EURES). Posudzuje žiadosti o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP, udeľuje povolenia na ich zamestnanie a vedie príslušnú evidenciu. Koordinuje prípravu a realizáciu výberových konaní, búrz práce a informácií. Spracúva informácie od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní. Všetky údaje zapracováva do Informačného systému služieb zamestnanosti a vykonáva odbornú správu všetkých písomností v Informačnom systéme evidovania elektronických dokumentov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496231/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
ISCED rozšírenie
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333005
ESCO
1594
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy pracovných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Interné normy a usmernenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spolupráce so zástupcami EK a ďalších inštitúcií EÚ v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy práce s internými normami pre jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o voľných pracovných miestach, ich vzťah ku kvalifikácii uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby komunikácie s policajným útvarom v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR a vydávania potvrdení o možnosti obsadenia voľných pracovných miest týmito uchádzačmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy kontroly a verifikácie údajov o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou vhodného nástroja aktívnych opatrení trhu práce pre uchádzača o zamestnanie alebo zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy poskytovania základných informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy pri prijímaní, kompletizovaní a evidovaní nahlášok voľných pracovných miest v informačných systémoch požívaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém aktívneho vyhľadávania voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy aktualizácie databázy voľných pracovných miest a zabezpečovania ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém informovania zamestnávateľov o platnej legislatíve v oblasti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizovania výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest podľa požiadaviek zamestnávateľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vykonávania osobných návštev u zamestnávateľov a vyhľadávania nových zamestnávateľov v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém posudzovania žiadostí o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP a udeľovania povolenia na zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby informovania zamestnávateľov o postupoch a legislatíve pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ/EHP a metódy posudzovania plnenia ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém evidencie zamestnancov, ktorí sú občanmi EÚ/EHP, v informačnom systéme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy získavania informácií od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní a poskytovania informácií o povinnostiach zamestnávateľov pri hromadnom prepúšťaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri získavaní a spracovávaní informácií o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie systému ISTP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a verifikácia údajov o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie plnenia ohlasovacej povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie žiadostí o pracovné povolenia občanov mimo štátov EÚ/EHP a udeľovanie povolenia na zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vhodnosti pracovných miest z hľadiska kvalifikácie, praxe a preferencií uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie úradných záznamov v rámci služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do Informačného systému evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia databázy voľných pracovných miest a zabezpečovanie ich distribúcie na pracoviská úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia zamestnancov, ktorí sú občanmi EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívne vyhľadávanie voľných pracovných miest v rámci územnej pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie, kompletizovanie a evidovanie nahlášok voľných pracovných miest
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ), Internetový sprievodca trhom práce (ISTP), Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS).
Perspektíva: Aktuálna
6
informovanie zamestnávateľov o platnej legislatíve v oblasti plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informovanie zamestnávateľov o postupoch a legislatíve pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ/EHP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií o povinnostiach zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií o jednotlivých nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES) a možnostiach ich využívania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizovanie výberových konaní pre zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na obsadenie voľných pracovných miest ponúkaných zamestnávateľom.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s policajným útvarom v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR a vydávanie potvrdení o možnosti obsadenia voľných pracovných miest týmito uchádzačmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie informácií od zamestnávateľov o hromadnom prepúšťaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie osobných návštev u zamestnávateľov a vyhľadávanie nových zamestnávateľov v územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia so zamestnávateľmi o voľných pracovných miestach a ich sprostredkovanie uchádzačom o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.