Odborný pracovník exekučnej agendy

Odborný pracovník exekučnej agendyOdborný pracovník exekučnej agendy vykonáva odborné činnosti spojené s exekučnou agendou. V zmysle exekučného poriadku a interných predpisov vybavuje podania zo súdov, od súdnych exekútorov a správnych orgánov. Vykonáva zrážky z dávok dôchodkového poistenia na základe núteného výkonu rozhodnutia v súdnom, exekučnom, daňovo-exekučnom a správnom konaní, vrátane súvisiacej agendy. Vykonáva odborné účtovnícke práce individuálnych výplat dávok dôchodkového poistenia, agendu osobitných druhov poukazov oprávneným osobám v rámci SR a do zahraničia. Posudzuje a určuje výšku zrážok z dávok dôchodkového poistenia, vykonáva zmeny vo výške zrážok z týchto dávok na základe rozhodnutí príslušných orgánov. Vykonáva analytickú a konzultačnú činnosť v oblasti zrážok, výplat a zánikov výplat dávok z dôchodku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496166/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax 12 mesiacov v príbuznej oblasti.
ISCO-08
3353
SK ISCO-08
3353007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3353007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť zákona o správe daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postup výplaty dôchodkov prostredníctvom Slovenskej pošty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a postupy poskytovania údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne pre súdnych exekútorov a orgány verejnej moci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon odborných kontrolných prác v súvislosti s výkonom agendy zrážok z dôchodkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie výšky sumy dávky dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet doplatkov na dávkach dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon zrážok z dávok dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Výkon zrážok z dávok dôchodkového poistenia na základe nariadeného výkonu rozhodnutia.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie agendy vyplácania dôchodkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon reklamačných konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: výkon reklamačných konaní v súvislosti s dávkami dôchodkového poistenia
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie podaní zo súdov, od súdnych exekútorov a správnych orgánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vybavovanie podaní zo súdov, od súdnych exekútorov a správnych orgánov na základe nariadeného výkonu rozhodnutia vo veciach vykonávania zrážok z dávok dôchodkového poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon likvidácie vrátených dávok z dôchodkového poistenia a platieb a neoprávnene poukázaných súm na dávkach dôchodkového poistenia z bánk
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.