Špecialista v oblasti výberu poistného

Špecialista v oblasti výberu poistnéhoŠpecialista v oblasti výberu poistného vykonáva, koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje výber poistného v súlade so zákonom o sociálnom poistení, právnymi predpismi SR a súvisiacimi nariadeniami EÚ. Tvorí a aktualizuje koncepciu výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie. Vypracúva stanoviská k jednotlivým projektom v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie. Participuje na kontrole plnenia zákonom stanovených povinností platiteľa poistného, aplikuje predpisy EÚ v oblasti sociálneho poistenia, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosti spadajúce pod výber poistného. Poskytuje metodickú podporu a interné konzultácie v oblasti výberu poistného....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496162/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619014
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti sociálneho poistenia a súvisiace právne oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Širšia znalosť správneho práva, občianskeho práva, pracovného práva a zákonníka práce.
Perspektíva: Aktuálna
6
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Dobrá znalosť zákona o sociálnom poistení v rozsahu výberu poistného.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačný systém Sociálnej poisťovne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy kalkulácie poistného
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
normalizovaná úprava písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: profesionálne spracovanie úradnej korešpondencie
Perspektíva: Aktuálna
5
systém sociálneho zabezpečenia - sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť vnútorného fungovania Sociálnej poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy vykonávania odborných a metodicko-konzultačných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém uskutočňovania konania a prípravy rozhodnutí v prvom stupni správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy poradenskej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcie v oblasti registra, výberu poistného a príspevkov na sociálne poistenie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov na racionalizáciu pracovných postupov v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a posudzovanie stanovísk a podkladov ku koncepčným materiálom EÚ a medzinárodných organizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Posudzovanie nároku na dávky, ak má občan SR trvalý pobyt v krajinách EÚ (legislatíva ktorého štátu sa vzťahuje na neho ako zamestnanca) a naopak, ak si obyvateľ inej krajiny pracujúci v SR nárokuje dávky (z ktorej krajiny má na ňu nárok).
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexná kontrola rozhodovacej činnosti v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodická podpora pri vývoji informačných systémov pre výber poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súlade so zákonom o sociálnom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie elektronickej komunikácie vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie normalizovanej úpravy a jazykovej kultúry úradnej korenšpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti výberu poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odborné poradenstvo v oblasti výberu poistného poskytované v súlade so zákonom o sociálnom poistení.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
výber poistného
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.