Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia

Špecialista v oblasti dôchodkového poisteniaŠpecialista v oblasti dôchodkového poistenia rieši úlohy v oblasti dôchodkového poistenia vo vzťahu k rozhodovacej činnosti v zmysle zákona o sociálnom poistení. Vypracúva návrhy interných aktov riadenia zameraných na meritórne riešenie aplikácie právnych predpisov v oblasti dôchodkového poistenia, vrátane medzinárodných zmlúv. Vykonáva analytickú, metodickú a poradenskú činnosť v oblasti dôchodkového poistenia. Vypracúva návrhy stanovísk obsahujúcich pripomienky k návrhom právnych predpisov so zameraním na dôchodkové poistenie. Vykonáva odborné školenia v oblasti dôchodkového poistenia a riadi, kontroluje a organizuje činnosť útvarov dávok dôchodkového poistenia. Vykonáva konzultačnú činnosť v oblasti dôchodkového poistenia a metodicky usmerňuje zamestnancov pri aplikácii právnych predpisov o sociálnom poistení a medzinárodných dokumentov o sociálnom poistení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496158/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKMetodik dôchodkového poistenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619010
ESCO
1645
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
súvisiace predpisy v oblasti sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o starobnom dôchodkovom sporení; zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
formy a metódy vykonávania odborných a metodicko-konzultačných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: medzinárodné zmluvy so zameraním na sociálne poistenie
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov stanovísk a návrhov interných aktov riadenia v oblasti dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vypracovávanie návrhov stanovísk a návrhov interných aktov riadenia zameraných na riešenie aplikácii právnych predpisov v oblasti dôchodkového poistenia a medzinárodných zmlúv
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk k návrhom právnych predpisov v oblasti dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a vyhodnocovanie rozhodnutí súdov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská činnosť a metodická podpora v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: poradenská činnosť pre dávkových referentov, dávkových aprobantov a referentov na pobočkách Sociálnej poisťovne
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
školiaca a konzultačná činnosť v oblasti rozhodovania o dávkach dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o dávkach dôchodkového poistenia v sporných prípadoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepčné riešenie úloh vo vzťahu k rozhodovacej činnosti v oblasti dôchodkového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.