Správca prírodných pamiatok

Správca prírodných pamiatokSprávca prírodných pamiatok zodpovedá za výkon personálnych, ekonomických a odborných činností súvisiacich s prevádzkou pamiatky, ktorá typologicky spĺňa charakter historickej zelene. V rozsahu uvedených činností riadi technicko-hospodársku správu, vykonáva odborné, organizačné alebo administratívne práce na zabezpečenie stáleho dobrého stavu prírodnej pamiatky, a to v súlade so zachovaním jej prírodno-krajinárskych, sadovníckych, urbanistických, historických a spoločenských hodnôt. Dbá na trvalé udržanie architektonicko-estetických a porastových kvalít prírodnej pamiatky formou stálej údržby sadovníckej úpravy, odborného ošetrovania vysadených rastlinných druhov a dopĺňania vhodnými drevinami. Správca prírodnej pamiatky vytvára tiež podmienky na jej vhodnú prezentáciu a optimálne využitie najmä ako relaxačno-rekreačné a voľnočasové prostredie pre realizácie rôznych kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496148/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSprávca historického parku
SKSprávca historickej záhrady
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti ochrany prírody alebo pamiatok, resp. v manažmente a marketingu pri správe a riadení verejného majetku.
ISCO-08
5153
SK ISCO-08
5153005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
5153005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy starostlivosti o pamiatkové objekty a prírodné pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, znalosť zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
história pamiatkového objektu a regiónu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o histórii prírodného objektu a regiónu.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách, múzejná informatika.
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: S prihliadnutím na jeho špecifiká.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného dedičstva, znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o vyhotovovaní faktúr a zmlúv. Základné poznatky o vzniku dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kontrole záväzkov a preberaní dohodnutých prác.
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o vedení úradnej a obchodnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
6
záhradná architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o drobnej záhradnej architektúre, historický kontext.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy ochrany rastlín a drevín proti škodcom a spôsoby likvidácie rozličných druhov škodcov a chorôb.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby prípravy a aplikácie substrátov na výživu a ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia používané v záhradníckej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výsadby a ošetrenia stromov a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a postupy prevencie a náprav environmentálnych škôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a modely rozvoja udržateľného kultúrneho cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady protipožiarnej ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné poznatky pri ochrane zdravia, zásady bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri používaní nástrojov a drobných poľnohospodárskych mechanizmov, pri používaní chemických prípravkov na ošetrenie rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu objektu - prírodnej pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov o pamiatkovej starostlivosti s ohľadom na prevádzku pamiatkového objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie evidencie a inventarizácie zvereného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok v oblasti pamiatkových objektov a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie a odbornej evidencie súvisiacej so správou prírodnej pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Evidencia vzácnych drevín.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov o hospodárení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, zabezpečovanie a organizovanie prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie údržbárskych a opravárenských prác, preberanie prác od dodávateľov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie pamiatkových objektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodávateľských služieb súvisiacich so správou pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy v oblasti správy pamiatok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s príslušnými pamiatkovými a odbornými orgánmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
7
riadenie a koordinácia činnosti kultúrnej inštitúcie, jej prezentácia navonok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Manažment pracoviska.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zabezpečovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri odstraňovaní havarijných stavov a krízových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Analýza a riešenie problémov spojených so starostlivosťou o prírodné pamiatky.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie prác pri zabezpečovaní prevádzky a údržby pamiatkového objektu s cieľom zachovania jeho prírodných hodnôt
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačné zabezpečovanie návštevníckej prevádzky v pamiatkových objektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a kontrola dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri dodávkach rozličných tovarov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok a realizácia projektov na rozvoj udržateľného kultúrneho cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.