Retušér


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Retušér spracováva pomocou grafických programov obrazové súbory za účelom ich úpravy, zmeny pozície detailov, zlepšenia, vyčistenia a pod. Vykonáva farebné korekcie, zjednotenia farebných tónov, odstraňuje nedostatky - chybové korekcie a realizuje ich digitálne uloženie v programe.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
353
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435021 - Retušér
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Technik umeleckej tvorby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy retuše
4
teória farieb
4
princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
Špecifikácia:
postupy práce s grafickými programami na úpravu obrazových súborov
3
techniky editácie obrazu a zvuku
3
postupy práce s dátami pre retuš
Špecifikácia:
znalosť škály rozlíšenia (od 2K až do 8K) pre audiovizuálne záznamy, dpi (napr. od 300 dpi do 1200 a vyššie, rôzne formáty a i.) pre obrazové materiály (napr. fotografie a i.), formáty, v ktorých sú spracovávané
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie, retuš, práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových systémov
Špecifikácia:
práce vo farebných priestoroch s využitím grafických počítačových programov
4
voľba postupu retušovania, potrebných pomôcok a materiálu
4
ovládanie grafických programov na úpravu obrazových súborov
Špecifikácia:
praktická práca s grafickými programami
4
korekcia deformácií a kazov statických a pohyblivých obrázkov v digitálnej podobe
4
úpravy kompozície obrazových záznamov
Špecifikácia:
zmeny pozície detailov, pridanie, resp. odstránenie elementov obrázkov
4
zaostrovanie, príp. rozmazávanie obrazových záznamov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.