Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Školník

ŠkolníkŠkolník vykonáva práce spojené s údržbou a prevádzkou školy. Upratuje a udržiava aj vonkajší priestor školy, stará sa o čistotu areálu. Školník zabezpečuje otváranie a zatváranie školskej budovy. Kontroluje školské priestory. Vykonáva jednoduché opravy, údržbárske, murárske a inštalatérske práce (oprava zámkov, uzáverov, vodovodných batérií a pod.). Vykonáva drobné montáže (nábytok, sanita, kľučky, vypínače, žiarovky a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496120/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)
Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach (§ 14 ods. 1 písm. e)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5153
SK ISCO-08
5153006
ESCO
2922
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
5153006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Online interná a externá komunikácia
2
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy odpočtu stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Mobilné robotické systémy a platformy
2
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia murárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia opráv a údržby majetku školy a školských priestorov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné robotické systémy a platformy
2
spôsoby údržby verejných priestranstiev
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technologické postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiarna prevencia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
2
sledovanie a odpis čerpania energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
2
vedenie evidencie o vykonaných prácach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
informovanie nadriadeného o možných rizikách a ohrozeniach na zdraví a životoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
2
zváranie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkon menej náročných inštalatérskych opráv
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Udržiavanie a oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov, prípojok, batérií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
2
drobné opravy a rekonštrukčné stolárske a tesárske práce
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
drobné opravy a rekonštrukčné maliarske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Mobilné robotické systémy a platformy
2
realizácia základných remeselných, opravárskych a údržbárskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Drobné montážne práce (zámky, kľučky, nábytok, zásuvky, žiarovky, poistky a pod.), vykonávanie drobných stavebných úprav montovanie a demontovanie svietidiel, vypínačov. Používanie príslušných pracovných nástrojov a prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie poriadku a čistoty školy a jej okolia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie prevádzky školy a jej bezporuchového chodu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Otváranie a zatváranie budovy školy, kontrola funkčnosti tried, neporušenosť okien, vchodov, prevencia proti požiarom a základné opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Online interná a externá komunikácia
Mobilné robotické systémy a platformy
2
zabezpečovanie nákupu drobného materiálu spotrebného charakteru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spolupráca pri zabezpečovaní požiarnej ochrany školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Kontrola funkčnosti požiarnej signalizácie, vizuálna kontrola stavu požiarnych uzáverov, hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.