Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Učiteľ praktického vyučovania

Učiteľ praktického vyučovaniaUčiteľ praktického vyučovania je špecifickým typom podkategórie učiteľa strednej školy a vykonáva výchovno–vzdelávaciu činnosť spravidla pri praktickom vyučovaní žiakov rôznych druhov škôl. Učiteľ praktického vyučovania sa podieľa na výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov zameranej na získavanie vedomostí a zručností žiakov v odborných vyučovacích predmetov zväčša praktického charakteru. Má kompetencie vymedzené dosiahnutou kariérovou pozíciou v súlade s profesijným štandardom učiteľa strednej školy pre vyučovanie profesijných predmetov. Zodpovedá za kvalitu plánovania, realizácie a vyhodnocovania výsledkov výchovy a vzdelávania, vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496117/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKUčiteľ odborného vzdelávania
SKUčiteľ strednej školy
ENPractical teaching teacher
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2320
SK ISCO-08
2320003
ESCO
695
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2320003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy všeobecnej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metodika odborného výcviku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
7
prístupy v protidrogovej prevencii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výchova proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
povinná pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
7
školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika tvorby školského vzdelávacieho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy cvičení, laboratórnych cvičení, vedenie odbornej praxe žiakov v praktickom vyučovaní žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
formy spolupráce so zamestnávateľmi pri uskutočňovaní odbornej prípravy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
7
metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príslušný študijný odbor
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výchovy a vzdelávania žiakov v strednej odbornej škole
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
7
zásady tvorby komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy vedenia, motivácie a prístupu k druhým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
didaktika odborných vyučovacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Video vo vzdelávaní
7
spolupráca pri plánovaní a stanovovaní rozvrhu vyučovacích hodín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
aplikácia úpravy obsahu učiva podľa zmien vo vývoji vedy a techniky alebo legislatívnych zmien
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vypracovávanie tematických plánov učiva na vyučovacie hodiny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Systémy riadenia vzdelávania
7
analýza a vyhodnotenie vlastnej pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
sledovanie nových trendov, potrieb a očakávaní cieľových skupín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických textov so širšou aplikovateľnosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
príprava podkladov na klasifikačné porady
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
komunikácia so širším prostredím laickej i profesijnej komunity v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave a organizácii školského roka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Spätná väzba formou ústneho skúšania, písomnou formou, resp. praktickým predvedením úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími podnikateľskými subjektmi, organizáciami, dodávateľmi, odberateľmi, zákazníkmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia prípravy na vyučovanie s rešpektovaním didaktických postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s výchovným poradcom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava zadaní na písomné práce žiakov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vedenie ročníkových a záverečných komplexných prác
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou individuálneho prístupu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
7
realizácia výchovných a vzdelávacích procesov v rámci praktického vyučovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
príprava učebných a výchovných pomôcok pre žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, aplikovanie systémového prístupu k modernej praktickej výučbe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
príprava žiakov na odborné súťaže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
7
predvádzanie praktických ukážok a činností žiakom v odbornej učebni, v laboratóriu, v dielni prípadne priamo u zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
7
overovanie úrovne stanovených zručností žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia psychologických poznatkov v pedagogickej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Spôsoby prezentácie učiva, motivácia, diagnostika a hodnotenie, interakcia a komunikácia so žiakmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie žiakov (študentov) pri vykonávaní praktických činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
motivácia žiakov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivácia žiakov k záujmu o učivo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a pravidelné overovanie a hodnotenie práce žiakov a nimi dosiahnutých výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
riešenie disciplinárnych priestupkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protidrogová prevencia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
aktívna účasť na výchove proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
metodické usmerňovanie a spolupráca s inštruktormi odborného výcviku u právnických a fyzických osôb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.