Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Športový administrátor

Športový administrátorŠportový administrátor ako športový odborník vykonáva odborné a/alebo pomocné činnosti v športe súvisiace s efektívnym fungovaním športovej organizácie. Ide najmä o činnosti, ktoré sa zameriavajú na plánovanie, organizovanie a realizáciu športových podujatí a sprievodných aktivít. Má zodpovedajúce teoretické poznatky a praktické zručnosti, ktoré mu umožňujú spravovať bežnú administratívu, podieľať sa na propagácii a marketingu športovej organizácie. Športový administrátor v oblasti databáz samostatne získava, spracováva, dáta uložené v určitých formátoch alebo v niektorých serverových dátových zdrojoch a v oblasti digitálnych služieb ovláda nielen základné bezpečnostné normy a postupy, programovanie, počítačové siete a ich zabezpečenie, operačné systémy, ale dokáže tieto schopnosti aplikovať so základnými znalosťami celej stratégie zabezpečenia informačného systému so špecializáciou pre oblasť športu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496110/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKAdministrátor digitálnych služieb v športe
SKAdministrátor spracovania dát v športe
SKŠportový IT administrátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: nie je nevyhnutnosťou pre výkon povolania
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422007
ESCO
1692
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
digitálne technológie a nové médiá v práci s mládežou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
4
právne predpisy a základné pojmy v športovom manažmente
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: ovláda základné právne predpisy pre oblasť športu
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
marketing v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: datamining v športe (zber a štatistické spracovanie údajov z telových snímačov a senzorov)
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
Datamining
Online interná a externá komunikácia
4
postupy testovania, zálohovania, zabezpečenia a dokumentovania databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
správa databázového servera
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy sieťovej infraštruktúry, serverové a cloudové technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Moderné prístroje ovládateľné aj na diaľku pomocou internetu.
Perspektíva: Budúca
4
zásady a postupy plánovania a organizácie športových podujatí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy poskytovania metodickej a poradenskej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu a školám, školským zariadeniam v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základy psychológie a pedagogiky športu pre všetkých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
4
základy Data Science a Machine learning v oblasti športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
4
digitálne služby v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Športová nositeľná elektronika
Smart zariadenia a technológie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: plánovanie marketingových aktivít pre oblasť športu a voľného času
Perspektíva: Budúca
4
spracovávanie koncepcie rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže a rozvoja športu, vrátane zdravotne hendikepovaných
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Budúca
4
optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov konvertovaním do rozličných digitálnych formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
presadzovanie inovatívnych myšlienok pri využívaní digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
využitie vhodných metód, procesov a systémov na získavanie informácií z dát v rôznych formách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
4
podieľanie sa na plánovaní a príprave športových a voľnočasových podujatí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
4
inštalácia systémového a programového vybavenia počítačov a serverov lokálnych sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
využitie IKT v oblasti športu na úrovni infraštruktúry a aplikácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Praktické využitie IoT v oblasti športu.
Perspektíva: Budúca
4
využitie poznatkov z oblasti športového manažmentu s pochopením základných hospodárskych procesov s dôrazom na súčasné ekonomické problémy a digitalizáciu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.