Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Organizátor športových podujatí

Organizátor športových podujatíOrganizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Organizátorom podujatia môže byť aj obec. Organizátor športových podujatí komplexne a v súlade s platnou legislatívou zabezpečuje prípravu, priebeh a riadne alebo mimoriadne ukončenie športového podujatia, ktorým je športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry aj medzinárodného charakteru. Organizátor športových podujatí v rámci všeobecných povinností zodpovedá najmä za: riadenie priebehu podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od daného účelu, zabezpečenie usporiadateľskej služby, zabezpečenie ochrany pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejného poriadku na mieste konania podujatia, zabezpečenie zaškolenia členov usporiadateľskej služby pred začiatkom podujatia zamerané na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bez...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496109/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
344,354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3422
SK ISCO-08
3422007
ESCO
1692
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3422007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štátne symboly Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
legislatívne ustanovenia v oblasti obchodných a pracovno-právnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy plánovania a organizácie športových podujatí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
druhy kamerových systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
spôsoby a metódy tímovej práce pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Drony
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
E-knihy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
platné normy a smernice vydané príslušným športovým zväzom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online interná a externá komunikácia
3
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online interná a externá komunikácia
3
športová agendáž
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
postupy riadenia priebehu podujatia s cieľom neodchýliť sa od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych noriem upravujúcich pracovno-právne vzťahy (Zákonník práce a súvisiace právne predpisy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v parametroch dataprojektorov a veľkoplošných zobrazovacích jednotiek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie kapacít ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dohliadanie nad dodržiavaním poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Senzorika
3
prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie dodržiavania zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie efektívneho systému zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich vedenia k pokojnému správaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie hrania štátnej hymny SR na začiatku podujatia, ak ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec SR alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie ochrany pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejného poriadku na mieste konania podujatia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
Online interná a externá komunikácia
3
zabezpečenie reflexných viest alebo reflexných rovnošiat pre usporiadateľov s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie zaškolenia členov usporiadateľskej služby zameraného na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané pred začiatkom podujatia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie prístupu a umožnenie vstupu na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie prístupnosti podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie sprístupnenia záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
Online interná a externá komunikácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
zabezpečenie usporiadateľskej služby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie, aby na mieste konania podujatia boli všetky predávané, podávané a donesené nápoje v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečenie, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázaná
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
zabezpečenie, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Drony
Online interná a externá komunikácia
3
zabezpečenie, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podieľanie sa na požiadanie na zaisťovaní bezpečnosti pri športových a iných podujatiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
3
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
manažovanie ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
3
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizačné zabezpečovanie podujatí organizovaných samosprávnym úradom, prezentačných akcií pre školy a školské zariadenia, športových súťaží a podujatí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitalizácia, softverizácia
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Online interná a externá komunikácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
umožnenie účasti len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športového zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Senzorika
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.