Manažér ďalšieho vzdelávania

Manažér ďalšieho vzdelávaniaManažér ďalšieho vzdelávania pozná osobitosti vzdelávania dospelých, identifikuje cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých a na základe systematického prístupu k vzdelávaniu dospelých formuluje konkrétne, kontrolovateľné a primerané ciele na základe metodiky stanovenia cieľov. Vypracúva analýzu vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania, analyzuje úroveň ich vedomostí a zručností, vypracúva plán vzdelávania a na základe stanovených vzdelávacích cieľov zostavuje štruktúru obsahu vzdelávania. Plánuje a organizačne zabezpečuje vzdelávacie podujatia. Koordinuje a zabezpečuje procesy hodnotenia kvality ďalšieho vzdelávania, zabezpečuje kontrolu a hodnotenie vzdelávania. Vyhodnocuje obsahové, personálne a materiálno - technické zabezpečenie procesu vzdelávania a dáva návrhy na jeho zlepšenie a skvalitnenie. Uplatňuje systémový prístup, má organizačné schopnosti, je empatický. Pri svojej práci uplatňuje základné zásady a štýly riadenia procesov, primerane uplatňuje vhodnú stratégiu riešenia k...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496107/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENManager of further education
ENManager of adult education
SKOrganizátor vzdelávacích aktivít
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3332
SK ISCO-08
3332002
ESCO
50
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
3332002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie nových cieľových skupín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Etický rozmer: zodpovednosť, tolerancia, sebaúcta; osobný rozvoj: tvorivosť, empatia, schopnosť sebareflexie a kritického myslenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká učenia sa dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vzdelávacie ponuky a postupy ich posudzovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady využívania didaktických pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na ďalšie vzdelávanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy personálneho plánovania, analýzy práce, získavania a výberu pracovníkov, rozmiestnenia a kariéry pracovníkov, kvalifikačnej prípravy a rozvoja pracovníkov, hodnotenia, motivácie a odmeňovania pracovníkov, pracovných vzťahov a podmienok, personálnych informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy hodnotenia zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalifikačné a pracovné predpoklady na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
projektovanie vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia nových vzdelávacích systémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zostavovaní obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri stanovovaní kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie štatistík o vzdelávacích aktivitách, reporting a kontrola efektivity rozpočtu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie ponuky vzdelávacích podujatí na základe analýzy vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov, vrátane vzdelávacích cieľov, požadovaných kompetencií a prijatie zodpovedajúcich opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zohľadňovanie systematického hodnotenia dopadu vzdelávania dospelých a jeho využívanie v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na tvorbe a implementácií systému hodnotenia zamestnancov v organizácii, prepojenie systémov hodnotenia a vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri výbere externých tréningových agentúr
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.