Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Manažér ďalšieho vzdelávania

Manažér ďalšieho vzdelávaniaManažér ďalšieho vzdelávania pozná osobitosti vzdelávania dospelých, identifikuje cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých a na základe systematického prístupu k vzdelávaniu dospelých formuluje konkrétne, kontrolovateľné a primerané ciele na základe metodiky stanovenia cieľov. Vypracúva analýzu vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania, analyzuje úroveň ich vedomostí a zručností, vypracúva plán vzdelávania a na základe stanovených vzdelávacích cieľov zostavuje štruktúru obsahu vzdelávania. Plánuje a organizačne zabezpečuje vzdelávacie podujatia. Koordinuje a zabezpečuje procesy hodnotenia kvality ďalšieho vzdelávania, zabezpečuje kontrolu a hodnotenie vzdelávania. Vyhodnocuje obsahové, personálne a materiálno - technické zabezpečenie procesu vzdelávania a dáva návrhy na jeho zlepšenie a skvalitnenie. Uplatňuje systémový prístup, má organizačné schopnosti, je empatický. Pri svojej práci uplatňuje základné zásady a štýly riadenia procesov, primerane uplatňuje vhodnú stratégiu riešeni...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496107/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENManager of further education
ENManager of adult education
SKOrganizátor vzdelávacích aktivít
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3332
SK ISCO-08
3332002
ESCO
50
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
3332002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodika diagnostikovania a hodnotenia vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
6
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
metódy identifikácie nových cieľových skupín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Etický rozmer: zodpovednosť, tolerancia, sebaúcta; osobný rozvoj: tvorivosť, empatia, schopnosť sebareflexie a kritického myslenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
6
špecifiká učenia sa dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
vzdelávacie ponuky a postupy ich posudzovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
6
zásady využívania didaktických pomôcok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na ďalšie vzdelávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy personálneho plánovania, analýzy práce, získavania a výberu pracovníkov, rozmiestnenia a kariéry pracovníkov, kvalifikačnej prípravy a rozvoja pracovníkov, hodnotenia, motivácie a odmeňovania pracovníkov, pracovných vzťahov a podmienok, personálnych informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
metódy hodnotenia zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
kvalifikačné a pracovné predpoklady na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
projektovanie vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Online interná a externá komunikácia
6
implementácia nových vzdelávacích systémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
spolupráca pri zostavovaní obsahu a štruktúry vzdelávacieho programu na základe stanovených vzdelávacích cieľov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Online interná a externá komunikácia
6
spolupráca pri stanovovaní kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Digitalizácia pracovného miesta
6
spracovávanie štatistík o vzdelávacích aktivitách, reporting a kontrola efektivity rozpočtu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
zostavovanie ponuky vzdelávacích podujatí na základe analýzy vzdelávacích potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
6
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov, vrátane vzdelávacích cieľov, požadovaných kompetencií a prijatie zodpovedajúcich opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
6
zohľadňovanie systematického hodnotenia dopadu vzdelávania dospelých a jeho využívanie v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
spolupráca na tvorbe a implementácií systému hodnotenia zamestnancov v organizácii, prepojenie systémov hodnotenia a vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
spolupráca pri výbere externých tréningových agentúr
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
6
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
6
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
6
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
6
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.