Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Koordinátor dobrovoľníkov

Koordinátor dobrovoľníkovKoordinátor dobrovoľníkov je osoba zodpovedná za riadenie všetkých aspektov súvisiacich so zapájaním dobrovoľníkov do života a fungovania organizácie. Koordinátor dobrovoľníkov navrhuje strategické prístupy k zapájaniu dobrovoľníkov v organizácii, pripravuje organizáciu na prácu s dobrovoľníkmi, plánuje dobrovoľnícky program a informuje o dobrovoľníctve smerom dovnútra i navonok organizácie. Uskutočňuje nábor, výber a prípravu dobrovoľníkov. Sprevádza dobrovoľníkov, motivuje ich k činnosti, zabezpečuje im podporu, je s nimi v pravidelnom kontakte, hodnotí ich aktivity a dosiahnuté výsledky. Sprostredkúva komunikáciu medzi dobrovoľníkmi, klientmi, personálom a vedením organizácie. Pripravuje administratívne a legislatívne dokumenty k práci s dobrovoľníkmi. Pomáha pri riešení problémov súvisiacich s výkonom dobrovoľníckych aktivít. Je zodpovedný za hodnotenie a uznanie prínosu dobrovoľníckeho programu z hľadiska dosahovania cieľov organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496104/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENVolunteer manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Manažment dobrovoľníkov podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3412
SK ISCO-08
3412008
ESCO
1591
SK NACE Rev. 2
E38,E39,M70,N81,O84,P85,Q86,Q87,Q88,R90,R91,R93,S94
CPA 2015
E38,E39,M70,N81,O84,P85,Q86,Q87,Q88,R90,R91,R93,S94
Príslušnosť k povolaniu
3412008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
4
nástroje a techniky zabezpečenia psychohygieny dobrovoľníkov a koordinátorov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
4
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Efektívny manažment krízového riadenia
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Zariadenia a aplikácie, ktoré umožňujú prijímateľom sociálnych služieb komunikovať s poskytovateľmi sociálnych služieb, lekármi, so svojou rodinou a priateľmi
Online interná a externá komunikácia
4
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
4
princípy marketingu a propagácie dobrovoľníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
4
definície dobrovoľníctva podľa právnych dokumentov SR a znalosť legislatívy v oblasti dobrovoľníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Elektronizácia dokumentov
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
trendy a súčasná situácia v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Gamifikácia v službách a produktoch kultúrnych inštitúcií
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Sociálne poľnohospodárstvo
Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb
Budovanie jednotného Informačného systému Sociálnych služieb (IS SocS)
Digitálna transformácia verejnej správy
4
kroky plánovania dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy finančného plánovania, riadenia nákladov a financovania dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
metódy výberu dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy vzdelávania a prípravy dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
spôsoby motivácie dobrovoľníkov a jej udržiavanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy komunikácie výsledkov a vplyvov dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby hodnotenia dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ocenenia a uznania prínosu dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prínosy dobrovoľníctva pre prijímateľov, organizáciu, komunitu a spoločnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady komunikácie a poskytovania spätnej väzby pri práci s dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
4
infraštruktúra v oblasti dobrovoľníctva v SR
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
4
proces a špecifická príprava organizácie na prácu s dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
postupy uznávania kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba manuálu a smernice dobrovoľníckeho programu v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Efektívny manažment krízového riadenia
4
zostavovanie motivačného programu pre dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Gamifikácia v službách a produktoch kultúrnych inštitúcií
Hranie hier vo vzdelávaní
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Otvorené vzdelávacie možnosti
Sociálne poľnohospodárstvo
Systémy riadenia vzdelávania
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
4
zostavovanie finančného plánu dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta
4
definícia vízie a cieľov dobrovoľníckeho programu v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie plánu hodnotenia dobrovoľníckeho programu, zber dát na hodnotenie dobrovoľníckeho programu, príprava hodnotiacich správ o realizácii dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
4
aplikácia metód výberu dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
identifikácia potrieb organizácie, ktoré môžu byť naplnené prostredníctvom zapájania dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba dobrovoľníckych pozícií a profilov dobrovoľníkov pre jednotlivé pozície
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a administratíva dobrovoľníckeho programu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb
Budovanie jednotného Informačného systému Sociálnych služieb (IS SocS)
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
4
zostavenie zmlúv, etického kódexu a iných záväzných dokumentov pre dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
efektívne poskytovanie spätnej väzby dobrovoľníkom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
poskytovanie podpory dobrovoľníkom v súvislosti s výkonom ich úloh
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia štandardov kvality do práce s dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvoj vzťahov medzi zamestnancami, členmi, partnermi, klientmi organizácie a dobrovoľníkmi v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
4
efektívne riešenie konfliktu a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
propagácia dobrovoľníctva organizácie a nábor dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
naplánovanie a realizácia prípravy dobrovoľníkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
propagácia výsledkov a vplyvov dobrovoľníckych programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
riadenie dobrovoľníckych projektov organizácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
podpora a riadenie procesu rozvoja a uznania kompetencií dobrovoľníkov získaných počas vykonávania dobrovoľníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie prípravy organizácie na prácu s dobrovoľníkmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
Zariadenia a aplikácie, ktoré umožňujú prijímateľom sociálnych služieb komunikovať s poskytovateľmi sociálnych služieb, lekármi, so svojou rodinou a priateľmi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.