Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školyUčiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku v materskej škole a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku. Realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zverených detí od troch rokov veku, do šiestich rokov v súlade so školským vzdelávacím programom ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Učiteľ materskej školy rozvíja: perceptuálno-motorickú oblasť, kognitívnu oblasť, sociálno-emocionálnu oblasť detí, zodpovedá za normálny duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí v materskej škole. Spolupracuje s rodičmi detí, s rôznymi inštitúciami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496045/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKUčiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
Poznámka: Vyhláška 438/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18.12.2020, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Poznámka: Doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2342,2342
SK ISCO-08
2342001,2342002
ESCO
742
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2342001,2342002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy všeobecnej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
predškolské vzdelávanie a výchova
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
4
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
výchova proti šikanovaniu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktuálny štátny vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
edukačné ciele a požiadavky orientované na dieťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa dieťaťa predškolského veku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
metódy diagnostiky vývinových a individuálnych špecifík dieťaťa predškolského veku so ZZ
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky študijných predpokladov postihnutých žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
charakteristiky detí z rôzneho sociokultúrneho prostredia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociokultúrne a pracovné prostredie pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovačné metódy a stratégie pre rozvoj prosociálnych vzťahov v triede
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
metódy interpretácie špeciálnopedagogických javov a procesov prostredníctvom vedeckého jazyka a z aspektu pomocných vied patopsychológie, patobiológie a sociálnej patológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špeciálne edukačné, korekčné a stimulačné programy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecná teoretické východiská a spôsoby, didaktika a didaktika vyučovania cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Oblasť výtvarnej, pracovnej, telesnej, hudobnej, literárnej, jazykovej, dramatickej, matematicko-logickej, dopravnej, informačnej, environmentálnej, mediálnej výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.
Perspektíva: Aktuálna
4
koučovacie nástroje
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zásady a postupy plánovania a projektovania edukačného procesu v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a individuálnymi potrebami detí. Vzhľadom na vekové osobitosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
kultúrne a sociálnoantropologické súvislosti výchovy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cieľové požiadavky predprimárneho vzdelávania a kritériá na tvorbu edukačných cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
individuálne edukačné potreby detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
4
individuálne špecifiká dieťaťa predškolského veku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
4
individuálny výchovno – vzdelávací plán a stimulačný program pre dieťa podľa jeho individuálnych potrieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby učenia sa detí v závislosti od psychických a sociálnych podmienok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
sociologická interpretácia detstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
4
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pohybová aktivita a jej vplyv na zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Video vo vzdelávaní
4
teória a techniky hry na hudobné nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Hranie hier vo vzdelávaní
Info etika
Video vo vzdelávaní
4
metodické spracovanie konkrétnych pedagogických programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
analýza všeobecno-pedagogických, všeobecno-didaktických a psychologických osobitostí učenia sa dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rôznych metód hodnotenia detí vzhľadom na ich vývinové a individuálne charakteristiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie bežnej pedagogickej dokumentácie podľa platnej školskej legislatívy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia dramatických hier a improvizácií bežných situácií zo života, využívanie literárnych a hudobných predlôh na dramatizáciu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
aplikovanie vhodných metód na posúdenie kognitívnych, sociálnych, morálnych a charakterových vlastností dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie príčin problémov detí a intervencia v procese edukácie k ich náprave
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
práca s populárno-náučnou literatúrou a vhodné využívanie vo všetkých činnostiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
4
vykonávanie základov pohybových zručností zo základných športových odvetví a metodiky ich nácviku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.