Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Učiteľ gymnázia

Učiteľ gymnáziaUčiteľ gymnázia vykonáva vzdelávaciu a výchovnú činnosť pri vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov na strednej škole smerujúcu k získavaniu a osvojeniu si vedomostí, zručností a kompetencií žiakov strednej školy v súlade s platnými školskými vzdelávacími programami. Vzdeláva sa a implementuje nové poznatky a prístupy do základných pedagogických dokumentov a do výchovno-vzdelávacej práce. Podieľa sa na tvorbe základných pedagogických dokumentov školy, plní práce a úlohy súvisiace s priamou pedagogickou činnosťou - pripravuje správy, hodnotí a klasifikuje žiakov, vedie evidenciu o pedagogickej činnosti v predpísanej pedagogickej dokumentácii, hodnotí účinnosť výchovno-vzdelávacej činnosti a nových vyučovacích postupov vo výchove a vzdelávaní, vedie dokumentáciu o jej výsledkoch, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496042/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENGrammar school teacher
SKPedagóg
SKUčiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
Poznámka: Doklad preukazujúci bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2330
SK ISCO-08
2330003
ESCO
720
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2330003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy všeobecnej pedagogiky
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
vzdelávanie a výchova v strednom školstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
metódy a postupy vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Virtualizácia
Individualizácia vo zdelávaní
7
charakteristika metód sebavzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Robotizácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
Virtualizácia
Individualizácia vo zdelávaní
7
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Robotizácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
7
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
didaktika všeobecnovzdelávacích predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy psychológie
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
etika poradenstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
7
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
rozpracovanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
7
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov, príprava a vedenie zasadnutí triednych schôdzok rodičovského združenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Virtualizácia
Individualizácia vo zdelávaní
7
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
realizácia prípravy na vyučovanie s rešpektovaním didaktických postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s výchovným poradcom
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výchovným poradcom v oblasti výchovy žiakov a riešenie výchovných problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a pravidelné overovanie a hodnotenie práce žiakov a ich dosiahnutých výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava zadaní na písomné práce žiakov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
príprava učebných a výchovných pomôcok pre žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Robotizácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
motivácia žiakov k záujmu o dosahovanie lepších výkonov a výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Hranie hier vo vzdelávaní
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
Virtualizácia
Individualizácia vo zdelávaní
7
motivácia žiakov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
7
pomoc žiakom pri stanovení realistických vzdelávacích a profesijných cieľov a pri vytváraní si kariérových plánov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Individualizácia vo zdelávaní
7
ústne skúšanie žiakov/študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
7
interaktívne vyučovanie, podpora bádateľstva, vedenie žiakov k riešeniu problémov, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
Virtualizácia
Individualizácia vo zdelávaní
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Dátová analytika (Big Data)
Hranie hier vo vzdelávaní
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Robotizácia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Aditívna výroba (3D tlač)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.