Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Odborný asistent vysokej školy

Odborný asistent vysokej školyOdborný asistent vysokej školy vykonáva vzdelávaciu (pedagogickú), vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole. Autorsky, resp. spolu-autorsky sa podieľa na aktívnych výstupoch z týchto činností. Vedie prednášky z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorí študijné materiály. Vykonáva konzultácie pre študentov, zabezpečuje exkurzie a odbornú prax pre študentov. Zúčastňuje sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach. Odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa skúša na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496034/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENAssistant professor
SKOdborný asistent
SKVysokoškolský učiteľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax vykonávaná v odbore, v ktorom odborný asistent na VŠ pôsobí.
ISCO-08
2310
SK ISCO-08
2310003
ESCO
661
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2310003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
písomné dokumenty súvisiace s pedagogickou, výskumnou, vývojovou alebo umeleckou činnosťou pracoviska
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Video vo vzdelávaní
8
metodika riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
8
formy evidencie študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo Akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8
metódy plánovania, organizácie a vyhodnocovania učebných činností študentov na seminároch a cvičeniach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Systémy riadenia vzdelávania
8
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
8
teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
Video vo vzdelávaní
8
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
8
vysokoškolská pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
8
pedagogický a psychologický kontext výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Simulácia vo vzdelávaní
8
vysokoškolská psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
8
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Video vo vzdelávaní
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
8
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
hodnotenie vedomostí študentov na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Systémy riadenia vzdelávania
8
uplatňovanie analytického myslenia vo vyučovacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
8
spolupráca na výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti pracoviska a iných pracovísk a na zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
aplikácia výsledkov vedeckej, vývojovej a umeleckej činnosti do vyučovacieho procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8
rozpracovávanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
tvorenie učebných textov a vysokoškolských skrípt
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
8
konzultačná činnosť pre študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
8
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
Virtuálna realita vo vzdelávaní
8
vedenie študentov pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, vypracovávanie oponentských posudkov na bakalárske a diplomové práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Systémy riadenia vzdelávania
8
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Otvorené vzdelávacie možnosti
Simulácia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
8
príprava zadaní na písomné práce študentov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
8
organizácia a vedenie seminárov a praktických cvičení v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8
organizácia a realizácia terénnych cvičení a odborných exkurzií v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Systémy riadenia vzdelávania
8
uplatňovanie kreatívneho myslenia vo vyučovacom procese a v komunikácii so študentmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Simulácia vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
8
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam študentov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: „Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
E-knihy
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
prednášanie vybraných kapitol v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
8
motivácia študentov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Virtuálna realita vo vzdelávaní
8
hodnotenie vedomostí študentov písomnou, ústnou a online formou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Systémy riadenia vzdelávania
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.