Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Geofyzik

GeofyzikGeofyzik skúma stavbu a zloženie zemskej kôry použitím príslušných geofyzikálnych metód. Skúma fyzikálne prejavy našej Zeme pomocou gravimetrie, magnetometrie, geoelektriky, seizmiky, rádiometrie, termometrie a karotáže. Súčasťou jeho práce je aplikácia týchto metód pri poznávaní zemskej kôry, riešení úloh v regionálnej, ložiskovej a inžinierskej geológii, hydrogeológii, environmentalistike a pri riešení špeciálnych problémov v horninovom prostredí. Geofyzik vykonáva prípravu terénnych údajov na spracovanie, základné operácie s údajmi pri spracovaní profilových a plošných geofyzikálnych meraní, výpočet základných štatistických parametrov, interpoláciu a aproximáciu, regresnú a korelačnú analýzu, metódu najmenších štvorcov a trendovú analýzu ako aj rieši praktické úlohy podľa požiadaviek praxe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
496022/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
DEGeophysiker
ENGeophysicist
FRGeophysicien
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na vykonávanie pozície samostatného riešiteľa je nutné mať ukončené odborné úlohy a po troch rokoch praxe uskutočnenú skúšku odbornej spôsobilosti.
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114010
ESCO
355
SK NACE Rev. 2
M72,M74
CPA 2015
M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2114010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
magnetické metódy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zmeny magnetického poľa (magnetické anomálie) reflektujú množstvo magnetických minerálov v horninách. Magnetické metódy využívajú a používajú zemské magnetické pole, elementy geomagnetického poľa, variácie geomagnetického poľa, magnetické vlastnosti minerálov a hornín, magnetizáciu, magnetický potenciál, magnetické efekty niektorých telies, kvalitatívnu a kvantitatívnu interpretáciu magnetických údajov, modelovanie v magnetike, transformáciu magnetických údajov a terénne merania a ich spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
rádionuklidové metódy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rádioaktívne pozadie je prirodzenou súčasťou blízkeho okolia zemského povrchu, jeho zdrojom je vesmírne žiarenie a rádioaktivita hornín. Rádionuklidové metódy zahŕňajú dva základné druhy prieskumu umožňujúce štruktúrne diferencovať oblasť prieskumu a charakterizovať vlastnosti alebo zložky prítomné v hodnotenej oblasti. Základný zákon rádioaktívneho rozpadu a jeho štatistický charakter, postupný rádioaktívny rozpad, rádioaktívne rady a ich charakteristika, alfa, beta, gama žiarenia a ich charakteristika, a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
radónové a radiačné riziko
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Z celkového rádioaktívneho ožiarenia, ktoré voľne pôsobí na obyvateľstvo, viac ako dve tretiny tvoria prírodné rádioaktívne zdroje. Najzávažnejším prírodným zdrojom žiarenia je radón (222Rn) a jeho dcérske produkty. Zdrojovým objektom radónu sú väčšinou hlbšie pôdne horizonty a horniny s obsahom rádioaktívnych látok, odkiaľ sa sekundárne rôznym spôsobom a rôznymi prísunovými cestami dostáva v pôdnom vzduchu, vode alebo v stavebných materiáloch do obytných priestorov. Meranie rádioaktivity, pôvod, vlastnosti, transport, exhalácia radónu, metódy stanovenia prítomnosti radónu ako aj stanovenie kategórie radónového rizika geologického podložia a tvorba odvodených máp radónového rizika. Právne predpisy regulujúce ožiarenie obyvateľstva z geologického prostredia (MZ SR, MŽP SR).
Perspektíva: Aktuálna
7
základy petrofyziky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Hornina ako fyzikálne prostredie, hustoty, pórovitosť, priepustnosť, mineralogická hustota, objemová hustota, metódy stanovenia jednotlivých parametrov, magnetické, elektrické, seizmické, jadrové, tepelné, geochemické vlastnosti minerálov a hornín, a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
seizmológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa len prírodnými zemetraseniami. Snaží sa určiť pôvod zemetrasenia a spôsob šírenia zemetrasných vĺn. Medzi jej ciele patrí prevencia na zmiernenie ničivých účinkov zemetrasení. Podáva základné informácie o štruktúrnom zložení Zeme cez základné definície a pojmy seizmickej aktivity a vytvára seizmické katalógy a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiometria
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Rádiometria sa využíva najmä pri vyhľadávaní rádioaktívnych surovín, rudnej prospekcie a geologickom mapovaní väčších území, kde je veľmi efektívna predovšetkým letecká varianta. Z rádiometrických metód sa využíva hlavne gamaspektrometria. Meranie pomocou gama lúčov využíva gamaspektrometria na identifikáciu prírodných rádioaktívnych prvkov draslíka, uránu a tória.
Perspektíva: Aktuálna
7
geotermika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o tepelnom poli Zeme, tepelné vlastnosti horninových materiálov, šírenie tepla v horninových materiáloch, tepelné účinky slnečného žiarenia na povrchu zeme, geotermálne merania, prehľad metodiky terénnych prác a spracovania dát, fyzikálna a geologická interpretácia výsledkov terénnych meraní. Použitie geofyzikálnej informácie pre riešenie geologických a iných úloh. Interpretácia výsledkov geotermálnych meraní a zostavovania výstupnej informácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
gravimetria
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Princípy merania, spracovania a interpretácie tiažových meraní za účelom zisťovania hustotných nehomogenít v litosfére.
Perspektíva: Aktuálna
7
geoelektrika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geoelektrika skúma tú časť elektromagnetického poľa Zeme teda stacionárne elektrické pole Zeme a celú oblasť nestacionárnych elektromagnetických polí. Hlavnú časť náplne geoelektriky však tvorí skúmanie reakcií horninového prostredia na umelé elektromagnetické polia. Výsledkom je rozčlenenie horninového prostredia podľa jeho merného elektrického odporu, alebo vyčlenenie miest v ktorých dochádza k vzniku vysokých indukčných efektov, alebo lokalizácia miest s akumuláciou elektrického náboja v horninovom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
magnetometria
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Využitie magnetometrie je podobné ako u gravimetrie, obe metódy patria do skupiny potenciálových metód. Pomocou magnetometrie je možné určiť hĺbku sedimentárnych paniev, ak je podložie budované magnetickými horninami. Tiež je možné rozlíšiť typy hornín v podloží paniev, oddeliť kolektory geotermálnych vôd od nevodivých hornín, vymedziť priebeh povrchových a hlbinných zlomov a mapovať mieru priepustnosti vulkanických a vulkano-sedimentárnych hornín. Metóda je rovnaká v porovnaní s gravimetriou, účinnejšia pri povrchovom a podzemnom mapovaní hornín a zlomov v oblastiach budovaných vyvretými a metamorfovanými horninami. Obecne je magnetické meranie užitočné pre vykreslenie útvarov súvisiacich s hydrogeológiou, tj. podložie hornín, geologických kontaktov, zdroja tepla atď. Veľmi užitočné je pre identifikáciu infraštruktúr nebezpečných pre vŕtanie či ťažbu hornín. Na základe magnetických meraní možno jednotlivé typy hornín mapovať na povrchu, ale aj hlboko pod zemským povrchom. Na meranie sa používajú dnes presné atómové magnetometre (Cs, K).
Perspektíva: Aktuálna
7
tektonika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Tektonika sa zaoberá deformačnou stavbou a dynamikou zemskej kôry vo vzťahu k podkôrovej litosfére, t.j. stavom a príčinami porušenia pripovrchových a hlbokých častí zemského telesa. Rekonštruuje priestorový a časový vývoj tektonických udalostí, termodynamické a mechanické parametre tektonickej aktivity. Umožňuje posúdiť vplyv tektonických štruktúr na realizáciu geotechnických projektov v horninových masívoch, na zdroje pitnej a úžitkovej vody, ekonomické akumulácie nerastných surovín, ako aj na kvalitu životného prostredia a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie geofyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Meranie fyzikálnej veličiny je meradlo určené na reprodukciu a (alebo) ukladanie fyzickej veličiny jednej alebo viacerých špecifikovaných rozmerov, ktorých hodnoty sú vyjadrené v stanovených jednotkách a sú známe s požadovanou presnosťou. Meracie prístroje sú určené na meranie s normalizovanými metrologickými charakteristikami, ktoré reprodukujú alebo ukladajú jednotku fyzikálnej veličiny, ktorej veľkosť sa v známom časovom intervale nemení. Princípy merania geofyzikálnych veličín, princípy konštrukcie geofyzikálnych aparatúr, gravimetre, magnetometre a prístroje používané na meranie magnetických vlastností hornín, geoelektrické prístroje, seizmické prístroje, rádiometrické prístroje, termometrické prístroje, prístroje pre merania vo vrtoch, základné postupy pri kalibrácii, údržbe a používaní geofyzikálnych prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
seizmické metódy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Seizmickými metódami možno určiť štruktúru aj tektoniku horninových sekvencií, reliéf podložia, stanoviť faktory mechaniky hornín, hrúbku sedimentárneho pokryvu alebo úroveň hladiny podzemnej vody. Seizmické metódy využívajú elastické vlastnosti hornín. Pri umelo vyvolaných vibráciách (v podstate slabom umelom zemetrasení) na povrchu alebo v malej hĺbke (napr. plytkom vrte) vznikajú elastické (seizmické) vlny, ktoré sa šíria z miesta vzniku všetkými smermi. Rýchlosť ich šírenia závisí najmä od elastických vlastností prostredia, jeho modulu pružnosti, nehomogenít a hustoty.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore geofyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedecké metódy výskumu a vývoja sú zdrojom každej vedeckej práce a bez nich nie je možné získať pravdivé, presné, vzájomne súvislé poznanie skutočnosti. Zber materiálov, spracovanie faktov znamená, že od počiatku riešenia vedeckého problému pracujeme s rôznymi informáciami alebo údajmi, ktoré je potrebné určitým spôsobom spracovať a následne ich využiť v poslednom kroku, a to v interpretácii a prezentácii výsledkov skúmania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
LiDAR
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: LiDAR (Light Detection And Ranging) je založený na rovnakom princípe ako Dopplerov radar. Na cieľ je vysielaný svetelný lúč a meria sa čas, za ktorý sa (ako echo) po odraze vráti späť. Z výsledku sa vypočíta vzdialenosť. LiDAR sa od radaru líši predovšetkým schopnosťou zameriavať veľmi malé ciele a prechádzať vegetáciou (stromy). Dáta z LiDARu sú užitočné pre radu aplikácií. Ide najmä o banskú činnosť (lokalizácia vrtu, konštrukcie dolov, správa zdrojov, volumetrické výpočty a pod.), mapovanie záplavových oblastí či prepravy, merania transmisných liniek, seizmické merania, mapovanie chodieb, plánovanie letísk, zákroky pri katastrofách, urbanistické modelovanie, lesníctvo a telekomunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
3D mapovanie
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
3D mapy ako virtuálna realita
7
matematické základy teórie geofyzikálnych metód
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Matematické základy teórie geofyzikálnych metód tvoria napr. Fourierove rady, Laplaceova transformácia, Eulerova gama funkcia, riešenie Laplaceovej rovnice v cylindrických a sférických súradniciach.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematického modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Matematické modelovanie si vynútil rozvoj praxe a vedy. Matematický model je vlastne akýsi opis štruktúry a správania objektov matematickými prostriedkami. Matematické modely sú rôzne. Môžu vyjadrovať charakteristiky systému, rovnice, opisujú pohyb systému, grafy a tabuľky pre opis prechodu systému z jedného stavu do iného atď. Keď sa matematika používa v oblastiach, ktoré sú dostatočne určené, je silným a nenahraditeľným prostriedkom na prekonávanie subjektivizmu v teórii a praxi. V súčasnosti sa matematické modelovanie spája s využitím počítačov, čo vnáša zásadne nové momenty do celej teórie a praxe modelovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Teória pravdepodobnosti alebo počet pravdepodobnosti umožňuje nachádzať podľa pravdepodobností jedných náhodných udalostí iné náhodné udalosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s prvými. Je vhodná na opísanie experimentov, ktoré aj pri nezmenených podmienkach môžu viesť k rozličným výsledkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
korelačná a regresná analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Korelačná analýza skúma tesnosť štatistickej závislosti medzi kvantitatívnymi premennými, pričom na rozdiel od regresie nevyjadruje príčinno-následný vzťah. Hlavným cieľom regresnej analýzy je preskúmať a charakterizovať vzájomné vzťahy medzi premennými. Jej úlohou je nájsť matematickú funkciu nazývanú aj regresnú funkciu, resp. regresný model, ktorý bude čo najlepšie popisovať priebeh závislosti medzi premennými.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad BOZP a ochrany zdravia pri práci v teréne ako aj v kancelárskych priestoroch pri získavaní geofyzikálnych údajov musia byť zásadnou črtou fungovania (napr. pri práci s geofyzikálnymi prístrojmi).
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore geofyzika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Formuluje problémy a predstavuje rôzne hypotézy ovplyvňujúce priebeh jednotlivých riešených výskumných úloh pri využití aproximácie, rôznych interpolačných metód, konštrukcii variogramov, porovnaní rôznych interpolačných algoritmov na modelových údajoch a s využitím matematických analýz počas riešenia praktických úloh podľa požiadaviek praxe.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh projektov v oblasti geofyziky
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Navrhuje nové projekty výskumných, vedeckých úloh, resp. prieskumných úloh s jasne definovanými cieľmi podopretými odbornými znalosťami členov riešiteľského kolektívu s konkrétnymi a merateľnými výsledkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v geofyzike
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa a aplikuje nové vedecké poznatky získané z realizácie celého radu vedecko-výskumných projektov s aplikovaním najnovších metodík a použitím jasne definovaných cieľov s konkrétnymi a merateľnými výsledkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie v geofyzike
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa v geofyzike pri modelovaní rôzne modelovacie techniky v geoelektrike, gravimetrii, magnetometrii a seizmike ako aj priame a obrátené modelovanie, lineárne a nelineárne techniky obrátenej úlohy, riešenia v spektrálnej a priestorovej oblasti, aplikácie na jednoduchých modeloch za pomoci modelovacích software, interpretáciu komplexnejších modelov, úpravu a posudzovanie modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využíva digitálne kompetencie formou odborných softvérových aplikácií od základných až po zložité štatistické aplikácie ale aj metód softvérového spracovania geologických údajov cez grafické spracovanie geologických údajov a vyhľadávanie informácií v geologických databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezentuje výsledky výskumu a prieskumu formou vedeckého publikovania, v súčasnosti už s možnosťou využitia elektronických informačných zdrojov a nových mobilných technologií. Pred publikovaním formuluje dôležité ciele výsledkov výskumu s rôznymi možnosťami interpretácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytuje informácie na základe skúmania fyzikálnych prejavov našej Zeme pomocou gravimetrie, magnetometrie, geoelektriky, seizmiky, rádiometrie, termometrie a karotáže. Súčasťou konzultačného servisu ja aj prenos informácií pri poznávaní zemskej kôry, riešení úloh v regionálnej, ložiskovej a inžinierskej geológii, hydrogeológii, environmentalistike a pri riešení špeciálnych problémov v horninovom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
geofyzikálne práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa v geofyzikálnych prácach softvér na spracovanie rôznych geofyzikálnych údajov ako aj spracovanie údajov s využitím kalkulačných a databázových programov, grafického spracovania geofyzikálnych výsledkov a digitalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie geofyzikálnych syntéz
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Komplexne rieši geofyzikálne a geologicke úlohy v rôznych štruktúrnych úrovniach. Na báze všetkých geofyzikálnych údajov tvorí geofyzikálne syntézy do podoby geologických modelov.
Perspektíva: Aktuálna
7
terénna práca s geofyzikálnymi aparatúrami
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Využíva terénne merania metód s prirodzeným poľom, geoelektrické odporové a elektromagnetické merania a základné spracovanie údajov, terénne merania v magnetometrii a špecifiká použitia rôznych magnetometrov aj metodík merania k spracovaniu a korekciám. Taktiež používa inžinierskoseizmicke merania v terénnych podmienkach, základné postupy spracovania hodochron, terénne rádiometrické aplikácie, spracovanie terénnych rádiometrických a gamaspektrometrických dát a vplyv korekcií, terénne merania tiažového poľa, metodiku a techniku merani ako aj opravy a základné spracovanie anomálií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.