Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia

Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadeniaOdborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách podľa osobitných právnych predpisov. Zodpovedá a zabezpečuje údržbu, opravy a prevádzku ochranných stavieb a zariadení civilnej ochrany, stálych úkrytov pre obyvateľstvo, za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva v skladoch a výdajných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Koordinuje oblasť ekonomického zabezpečenia príprav civilnej ochrany obyvateľstva, plánu civilnej ochrany obyvateľstva, sleduje a kontroluje vedenie účtu civilnej ochrany. Spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie. Rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajne odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu, organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
495947/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (§18a)
Poznámka: Podrobnosti o obsahu a rozsahu odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359003
ESCO
623
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s riadením štátu v krízových situáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva; zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu; zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky; zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii; ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Perspektíva: Aktuálna
6
úlohy civilnej ochrany v štátnej správe, samospráve a právnických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy spolupráce so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika plánovania údržby a opráv úkrytov civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
individuálna ochrana obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plán ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva, jej úlohy a opatrenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základná štruktúra informačného systému civilnej ochrany, varovné signály
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mimoriadna situácia, mimoriadna udalosť a ohrozenie, ich vzájomné súvislosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
integrovaný záchranný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie a aktualizácia krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: pre prípad mimoriadnych a krízových situácií mimo času vojny a stavu po vyhlásení krízových situácií v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a pre obdobie bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného núdzového stavu
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobilizačných príprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie informačných a grafických podkladov do plánu ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: prehľad zdrojov ohrozenia a prehľad nebezpečných látok
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov do plánu evakuácie obyvateľstva a vypracovanie podkladov do metodiky činnosti evakuačnej komisie obce, evakuačného strediska a evakuačného zberného miesta
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie plánu údržby a opráv úkrytov civilnej ochrany a technických zariadení v úkrytoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia výkonu a výkon preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia povinností subjektov civilnej ochrany a spolupráca s verejnoprávnymi inštitúciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie fyzických osôb, ktorým môže byť uložená v krízovom stave pracovná povinnosť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorým môže byť uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie prostriedkov civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie vecných prostriedkov, ktoré môžu plniť úlohy obrany štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov do systému vyrozumenia a varovania obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vyrozumenie členov krízového štábu, vyrozumenie jednotiek civilnej ochrany
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie a aktualizovanie informácií potrebných na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: § 39 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
priebežné vedenie zoznamu osôb, ktorí sa v období krízovej situácie nachádzajú na území obce a odovzdávanie týchto zoznamov krízovému štábu okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: ide o osoby, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt, ale sa tam nachádzajú (dovolenkári, na návšteve u príbuzných, príp. evakuovaní ľudia z iných obcí, miest a priestorov)
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie dokumentácie krízového štábu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: štatút krízového štábu, menovacie dekréty, metodika činnosti krízového štábu, plán vyrozumenia a spojenia členov krízového štábu, záznamník prijatých a odoslaných správ
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie zápisov zo zasadnutí krízového štábu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: poskytovanie výpisov určeným orgánom, organizáciám a iným dôležitým subjektom z hľadiska príprav na obranu mimo času vojny a vojnového stavu a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie dokumentácie pre výdaj prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) obyvateľstvu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie príkazov, informácií o mimoriadnej udalosti, návrhov na vyhlasovanie mimoriadnej situácie, resp. návrhov na jej odvolanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prerokúvanie územných plánov obcí a zón v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie doručovateľov pre doručovanie povolávacích rozkazov a rozhodnutí okresného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
konanie vo veciach správnych deliktov a priestupkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: podľa § 31 a § 32 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
uskladňovanie a ošetrovanie materiálu civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie, koordinovanie a kontrola činností obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a realizácia servisu a údržby stálych úkrytov civilnej ochrany a ich technických zariadení, materiálov technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o povinnosti obce zriadiť výdajne odberných oprávnení a vykonávanie ich kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: § 3 písm. o) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie prevádzky úkrytov civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zabezpečovanie kontroly, údržby a jednoduchých opráv technických zariadení a ich technologického vybavenia
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.