Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocný pracovník vo vodárenstve

Pomocný pracovník vo vodárenstvePomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné činnosti vo vodárenstve. Zabezpečuje základné činnosti pomocného, zväčša manuálneho, charakteru pri prevádzke vo vodárenstve, obsluhe a údržbe vodovodného potrubia, vodovodných prípojok, mechanickom čistení, odkalovaní a odvzdušňovaní potrubia. Vykonáva pomocné činnosti pri prevádzke, čistení a dezinfekcii vodojemov, ochrane objektov verejného vodovodu, zisťovaní a lokalizácii únikov vody na vodovodnej sieti. Vykonáva základné a pomocné práce v čistiarňach odpadových vôd a pri čistení kanalizácií. Zabezpečuje zimnú údržbu vodovodného potrubia, vodojemov, vodovodnej siete a kanalizácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4737/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.
ISCO-08
9312
SK ISCO-08
9312002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36,E37,F42,F43
CPA 2015
E36,E37,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
9312002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
2
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obehová ekonomika
2
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje a zariadenia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy strojov a zariadení používaných vo vodárenstve. Postupy obsluhy a údržby malej mechanizácie, strojov a zariadení vo vodárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
2
vodárne, čistiarne odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Princípy fungovania a prevádzky vodární a ČOV, prehľad o príslušných procesoch a používaných technológiách.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a princípy montáže, údržby a opráv vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
2
metódy a princípy montáže, údržby a opráv kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
2
potrubné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a princípy prevádzky a údržby vodojemov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy prevádzky, čistenia a dezinfekcie vodojemov.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy zisťovania a lokalizácie únikov vody na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
2
náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ručné náradie a materiály na čistenie, dezinfekciu a odkalovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií, vodojemov a čistiarní odpadových vôd.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy pri odstraňovaní porúch a havarijných stavov vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné práce pri zisťovaní a lokalizácii únikov vody na vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie zimnej údržby vodovodného potrubia, vodojemov, vodovodnej siete a kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné práce pri prevádzke a údržbe verejných vodovodov a kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prevádzka a údržba vodovodného a kanalizačného potrubia, jeho čistenie, dezinfekcia, odkalovanie a odvzdušňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné práce pri prevádzke a údržbe vodojemov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prevádzka, čistenie a dezinfekcia vodojemov.
Perspektíva: Aktuálna
2
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ručné čistenie a dezinfekcia vodárenských strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné čistenie kanalizačných sietí, odpadových nádrží a dostupných kanalizačných stôk v podzemí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obehová ekonomika
2
pomocné práce v čistiarňach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie tuhého odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie strojnej a ručnej techniky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
2
obsluha technologických zariadení kalových polí čistiarní odpadových vôd, vrátane manipulácie s vyťaženým materiálom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha malej mechanizácie pri údržbe a čistení vodárenských a vodohospodárskych objektov, vodovodných a kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
2
pomocné práce pri ochrane objektov verejných vodovodov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.