Majster (supervízor) vo vodárenstve

Majster (supervízor) vo vodárenstveMajster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Koordinuje a riadi zásahy pri odstraňovaní porúch a iných havarijných stavoch. Kontroluje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov pri prevádzke a údržbe vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov. Koordinuje, motivuje podriadených a hodnotí ich pracovný výkon. Zabezpečuje úlohy v oblasti BOZP. Kontroluje pravidelné vedenie prvotnej dokumentácie, prevádzkových denníkov a prevádzkových záznamov technologických zariadení. Sumarizuje a spracováva podklady k výrobným, investičným a finančným plánom, plánom údržby a opráv. Vedie a spracováva prvotnú personálnu a mzdovú agendu podriadených zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4708/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: platí len pre majstrov pracujúcich na vodovodných sieťach, neuplatňuje sa pri majstroch na kanalizačných sieťach vrátane ČOV

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: V prípade obsadenie pracovnej pozície vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom (2. stupeň príslušného smeru) sa prax nevyžaduje.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132009
ESCO
1306
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3132009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Diaľkové odpočty, monitoring a riadenie procesov
Perspektíva: Aktuálna
4
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, základný prehľad o legislatíve.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vodárne, čistiarne odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potrubné materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a úpravy pitnej vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy úpravy kalov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v plánoch výroby, opráv, údržby a prevádzky vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie zmien operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidácií havárií na vodovodných sieťach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie plánov rekonštrukcií a opráv technologického zariadenia úpravy vody a čistiarní odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vedenia prvotnej dokumentácie vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Napr. prevádzkový denník a prevádzkové záznamy technologických zariadení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pracovných a technických postupov a predpisov pri prevádzke a údržbe vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov na odmeňovanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypĺňanie a evidovanie záznamov o prevádzke úpravní vôd a čerpacích a prečerpávacích staníc
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o prevádzke strojov, strojných technologických a energetických zariadení vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o prevádzke vodovodov, výkazov a evidencie o odstraňovaní porúch a likvidácii havárií na vodovodných sieťach a o zabezpečovaní náhradnej dodávky vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov k výrobným, investičným a finančným plánom, plánom údržby a opráv vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie výrobno-prevádzkových problémov vodárenských zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prevádzkovej údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia, motivácia podriadených zamestnancov, vrátane hodnotenia ich pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných a prevádzkových prác, zabezpečenie plynulosti dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.