Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve

Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstveTechnik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje riadnu a bezporuchovú prevádzku meracích jednotiek, riadiacich sústav a diaľkových prenosov vodných stavieb, ich jednotlivých častí a vodohospodárskych technologických zariadení. Inštaluje a kontroluje jednotlivé prístroje, respektíve súbory prístrojov na meranie a reguláciu najrôznejších veličín a stavov. Vykonáva, prípadne zabezpečuje pravidelnú údržbu, prípadne aj revízie prístrojov a zariadení. Aktívne spolupracuje s technológmi a prevádzkovateľmi jednotlivých vodných stavieb pri optimalizácii monitorovania a riadenia procesov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4647/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Pri vzdelaní VŠ II stupňa príslušného smeru sa jedná skôr o zoznámenie so situáciou a procesmi.
V prípade nižšieho vzdelania je prax nevyhnutná (12 mesiacov VŠ I stupňa, 36 mesiacov úplné SŠ vzdelanie s maturitou)
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132010
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
3132010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvérové prostredie, operačné systémy, požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie organizácie v rámci zabezpečenia informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Ovláda hlavne princípy prenosov dát a signálov, ako aj základné konštrukčné prvky požívaných meradiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Ovláda princípy merania všetkých veličín, ktorých meranie využíva následne na riadenie procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Spôsoby fungovania, metódy diagnostiky porúch a ich opráv. Miesta osadenia meracej a regulačnej techniky, spôsoby jej fungovania a prenosu na dispečing.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vodné stavby
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vodné elektrárne, čerpacie stanice, hrádze a pod. Princípy a metódy zabezpečovania ich prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
5
manipulačné a prevádzkové poriadky vodohospodárskych úsekov priemyselných podnikov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Kontroluje a upravuje časti bezprostredne súvisiace s MaR.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vo väzbe na MaR ovláda princípy činnosti a hlavne logiku prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
5
zariadenia vo vodnom hospodárstve a spôsoby ich obsluhy, údržby, revízie, diagnostiky a zabezpečovania ich prevádzky
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti hlavne vo väzbe na systémy MaR.
Perspektíva: Aktuálna
4
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť jednotlivých technologických procesov a postupov.
Perspektíva: Aktuálna
5
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Význam, účel a princípy činností Vodných stavieb a diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
predpovedné varovné systémy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických procesoch slúžiacich na čerpanie, úpravu, rozvod, odkanalizovanie a čistenie vody
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Primárne znalosť terminológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie manipulačných poriadkov vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dôležité z pohľadu spoľahlivosti merania.
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie dát z automatických varovných systémov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pre oblasť MaR.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, zapájanie, oprava a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a kontrola meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Na základnej úrovni - hlavne v polohe identifikácie vzniku problému.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola, opravy a zoraďovanie jednoduchých meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie ovládacích panelov diaľkovo ovládaných automatizovaných prevádzok vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie distribučných sústav vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.