Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe

Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobeŠpecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe vykonáva odborné činnosti na úseku prevencie a ochrany životného prostredia priemyselného podniku v oblasti nakladania s odpadmi, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a riadenia rizík chemických látok. Hodnotí riziká vyplývajúce z konkrétnej výrobnej a prevádzkovej činnosti podniku a navrhuje opatrenia na minimalizáciu týchto rizík. Sleduje a analyzuje úroveň a spôsoby nakladania s odpadmi, vodami, nebezpečnými látkami a emisiami. Posudzuje a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, príslušných povolení a iných noriem platných v oblasti nakladania s odpadmi (najmä nebezpečnými), ochrany vôd a vodného hospodárstva (s výnimkou povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, podľa §70 “Vodného zákona), ochrany ovzdušia a práce s chemickými látkami. Kontroluje dodržiavanie prevádzkových predpisov a plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Vedie environmentálnu agendu v zmysle legisl...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4629/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKEnvironmentálny špecialista priemyselnej výroby
SKEnvironmentalista priemyselnej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie interného audítora systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2143
SK ISCO-08
2143003
ESCO
442
SK NACE Rev. 2
E37,E38,E39
CPA 2015
E37,E38,E39
Príslušnosť k povolaniu
2143003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Právne predpisy v oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, ovzdušia a pôdy, konkrétne napr. Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
anorganická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
fyzikálna chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia anorganických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia organických výrob
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti matematického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy matematického modelovania.
Perspektíva: Aktuálna
5
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Databázové a informačné systémy na evidenciu a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia a softvérové aplikácie technologických zariadení a prístrojového vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Predpisy a smernice priemyselného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Štátna správa v oblasti vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia a pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Preventívne a havarijne plány v súvislosti s ochranou životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ich dopad na životné prostredie a spôsoby nakladania s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálne inžinierstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy projektovania v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Environmentálne projektovanie, základy technologického projektovania, princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov, základy priemyselnej ekológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie na úseku ochrany životného prostredia v priemyselnom podniku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Technológie na spracovanie a likvidáciu odpadu, na sledovanie kvality vody, ovzdušia a pôdy, na úpravu a čistenie vody, na vyhodnocovanie a elimináciu znečisťovania vody, ovzdušia a pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a prístrojová technika na úseku ochrany životného prostredia v priemyselnom podniku
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadu, na sledovanie kvality vody, ovzdušia a pôdy, na úpravu a čistenie vody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy merania a monitorovania látok znečisťujúcich životné prostredie v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy vzorkovania v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metódy odberu a analýzy vzoriek vody, pôdy, odpadov a ovzdušia, vzorkovacie zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie, spôsoby nakladania s odpadmi, štandardy a normy v oblasti odpadov, metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov, preventívne opatrenia na úseku odpadového hospodárstva v priemyselnom podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Požiadavky na kvalitu vody v závislosti od jej využitia, princípy a metódy monitoringu a hodnotenia kvality vody, technológie úpravy vody a čistenia odpadových vôd, spôsoby nakladania s vodami, princípy a metódy ochrany vodných zdrojov, preventívne opatrenia na úseku vodného hospodárstva v priemyselnom podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na plány, koncepcie a opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie preventívnych a havarijných plánov na úseku životného prostredia v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane hodnotenia rizík výrobnej a prevádzkovej činnosti priemyselného podniku, vypracovávania Programu odpadového hospodárstva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe a navrhovanie opatrení na jeho ochranu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania príslušných právnych a prevádzkových predpisov a noriem v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V oblasti nakladania s odpadmi (najmä nebezpečnými), ochrany vôd a hospodárneho nakladania s vodou, ochrany čistoty ovzdušia a práce s chemickými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a monitorovanie látok znečisťujúcich životné prostredie v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analýza úrovne a spôsobov nakladania s odpadmi, vodami, nebezpečnými látkami a emisiami v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Databázových a informačných systémov na evidenciu a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia a softvérových aplikácií technologických zariadení a prístrojového vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a uchovávanie dát v oblasti ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie o druhu, množstve a pôvode nebezpečných látok, odpadov, emisií a pod. generovaných priemyselným podnikom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technickej dokumentácie a evidencie o technologických postupoch a podmienkach výroby vody a čistenia odpadových vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber a analýza vzoriek zo životného prostredia v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odber vzoriek vody, pôdy, odpadov a ovzdušia, ich laboratórne spracovanie a analýza, posudzovanie výsledkov analýz.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činností pracovníkov, spolupráca s ostatnými úsekmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.