Špecialista pre odpadové hospodárstvo

Špecialista pre odpadové hospodárstvoŠpecialista pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné činnosti v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Plánuje a koordinuje činnosti súvisiace s tvorbou odpadu a nakladaním s odpadmi a preventívne opatrenia v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Posudzuje a kontroluje dodržiavanie predpisov v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Usmerňuje a kontroluje spôsoby nakladania s odpadmi, súvisiace technologické procesy a činnosti na technických zariadeniach. Analyzuje vývoj, spôsoby a úroveň nakladania s odpadmi a hodnotí riziká pre životné prostredie. Spolupracuje na identifikácii a návrhu zavádzania nových postupov a technológií. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a logistiky odpadového hospodárstva. Vedie evidenciu odpadov a súvisiacu dokumentáciu v zmysle požiadaviek štátnej a verejnej správy. V rámci svojej kvalifikácie môže na úseku starostlivosti o životné prostredie vykonávať aj metodické a poradenské činnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
4591/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133004
ESCO
443
SK NACE Rev. 2
E38
CPA 2015
E38
Príslušnosť k povolaniu
2133004

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti nakladania s odpadom v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Najmä databázové systémy pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarové aplikácie technologických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
proces a postup nakladania s rádioaktívnym odpadom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdroje a delenie rádioaktívneho odpadu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a ďalšie predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardy a normy v oblasti odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy automatizácie a regulácie v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
logistika v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca pri vypracovávaní prevádzkových predpisov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na tvorbe environmentálnych projektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
participácia na tvorbe koncepcií a logistiky v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a posudzovanie návrhov činností v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Tvorba a posudzovanie návrhov na zmeny vo výrobnej i nevýrobnej činnosti súvisiace s minimalizáciou odpadu, optimalizáciou zhodnocovania odpadu a spôsobmi nakladania s odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba bezpečnostných analýz súvisiacich s rádioaktívnym odpadom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
analýza rizík a environmentálnych dopadov činnosti v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
analýza vývoja, spôsobov a úrovne nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
uplatňovanie a vyhodnocovanie systému riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Najmä databázových systémov pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarových aplikácií technologických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
vedenie dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedenie evidencie odpadov (druhy, množstvo, zhodnotenie, zneškodnenie) a súvisiacej dokumentácie podľa požiadaviek štátnej a verejnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodická a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatnenie princípov automatizácie v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných zručností v oblasti automatizácie, regulácie a digitalizácie odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola spôsobov nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
koordinácia a kontrola činností na technických zariadeniach v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.