Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve

Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctveRiaditeľ organizačnej jednotky riadi chod závodu, alebo zverenej divízie, v súlade s príslušnými právnymi, technickými a technologickými predpismi. Dohliada na plnenie stanovených cieľov, míľnikov a požiadaviek výstavby. Prostredníctvom delegovania úloh koordinuje činnosti na dosiahnutie stanovených hospodárskych výsledkov v rámci zverenej divízie. Vykonáva monitoring a kontrolnú činnosť pri plnení stanovených úloh. Je expertom na vedenie a riadenie výkonnosti divízie. Zaisťuje implementáciu podnikovej stratégie. Komplexne zabezpečuje a riadi prípravu stavebnej výroby (vrátane jej projektov), spracováva finančné plány a koordinuje operatívne plány. Reguluje skladové zásoby, materiály a výrobky na plnenie uzatvorených zmluvných vzťahov a hospodárenie s nimi. Má prehľad o konkurencii, o aktuálnej situácii na trhu a zefektívňuje pracovné postupy na dosahovanie čo najlepších dlhodobých výsledkov. Zlepšuje pracovné podmienky, modernizuje pracoviská, zaisťuje školenia pracovníkov, usmerňu...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
4260/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1323
SK ISCO-08
1323003
ESCO
64
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
1323003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zabezpečovacie nástroje na minimalizovanie obchodných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady obehového hospodárstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedomosti o používaní manažérskych informačných systémov a spracovaní dát pre potreby analýz.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chatboty na riadenie pracovných úloh a ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vytvárať a udržiavať procesy inovácie a trvalého zlepšovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: BIM - strojové učenie, big data, automatizácia, variantné návrhy, generatívne modelovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Monitoring staveniska, monitoring prevádzky a údržby stavieb, senzory v stavebných konštrukciách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
ontologické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov ontologického inžinierstva (znalostný manažment, štruktúrované dáta, strojové učenie, automatizácia procesov, big data, metadata, linked data). Vedomosti pri práci s BIM o automatizovanom spracovaní dát, generických návrhoch a nasadení umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
Stavebný software BIM
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika výstavby a stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo a zaisťovníctvo, druhy a metódy poistenia a zaistenia, rozsah krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vedomosti o bankových zárukách, poistení zmluvných záväzkov, poistení zodpovednosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažérsky systém
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
7
pravidlá a postupy stavebného konania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ekonomika stavebnej výroby, ekonomika stavieb a investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Prehliadanie digitálnych modelov BIM a získavanie informácií a požiadaviek stavebného projektu. Zostavenie neformálnych štruktúr údajov z BIM informačného modelu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o použití dát a parametrov z BIM 3D, 4D a 5D pri plánovaní a riadení výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
modulárne konštrukcie a prefabrikácia stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Montované domy a komerčné modulárne budovy
7
OHSAS softvér na zosúladenie bezpečnosti na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
7
diaľkovo ovládané stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatická montáž pomocou robotov
7
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
7
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosti pri používaní manažérskych informačných systémov a spracovaní dát pre potreby analýz.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Všeobecný prehľad, kategorické roztriedenie konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
7
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie kvality výroby v zmysle noriem a technologických postupov podľa BIM 3D, riadenie výroby podľa BIM 4D harmonogramov a postupov prác, plánovanie a riadenie nákladov podľa BIM 5D, predchádzanie finančným stratám.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spracovávanie návrhov vnútorného organizačného usporiadania organizačnej jednotky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba variantov, návrhov poistenia/zaistenia a programov poistnej/zaistnej ochrany
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zručnosť vyhodnotiť finančné riziká a minimalizovať ich dopady.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so zavádzaním rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne pre malé a stredné podniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zručnosti dokumentovať, zostavovať matice, udržiavať procesy inovácie a trvalého zlepšovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie investičných procesov v oblasti energetických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
7
dodržiavanie a aktualizácia harmonogramov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zvolenie postupu práce pri zhotovovaní modulárnych a prefabrikovaných stavebných prvkov a konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
Montované domy a komerčné modulárne budovy
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie získaných podkladov a informácií z hľadiska ich využiteľnosti pri vykonávaní probačnej a mediačnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet (monitoring priestorov prevádzky, staveniska, monitoring správy a údržby stavieb, senzory v stavebných konštrukciách).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality vykonaných prác v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie kvality výroby stavieb, prác a ostatných činností podľa systému riadenia kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie a analyzovanie BIM modelu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesov a efektívnosti výstavby a ich posúdenie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v rozhodovacích procesoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
7
tvorba a prenos modelu do virtuálnej reality a rozšírenej reality, s vložením negeometrických dát
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najmä konverzie digitálnych údajov medzi softvérmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
7
vypracovávanie týždenných a mesačných reportov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Využitie digitálnych dát pre tvorbu koncepcií. Migrácia a konverzie digitálnych údajov. Vývoj a výskum pre zvyšovanie produktivity, zefektívnenie riešení potrieb a koncepčných problémov v digitálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie rokovaní s dodávateľmi a ich výber v spolupráci s investormi
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s obchodnými partnermi a ďalšími subjektami. Získavanie zákaziek a zabezpečovanie činností s tým súvisiacich.
Perspektíva: Aktuálna
7
konfigurácia a ovládanie stavebných robotov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Najmä možnosti využitia stavebných robotov a posúdenie efektivity nasadenia robotizácie v realizáciách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatická montáž pomocou robotov
7
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizovaná dokumentácia odpadu z demolácií a údajov o množstve a druhu vyrobených recyklátov
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
7
zvyšovanie bezpečnosti na stavenisku a minimalizovanie rizík pomocou OHSAS softvérových nástrojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Riešenie organizačných a prevádzkových problémov zverenej organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie realizácie náročných stavieb, koordinácia činnosti podriadených majstrov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola zabezpečovania kontrolnej a revíznej činnosti všetkého druhu v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola vymáhania pohľadávok voči zamestnancom a tretím osobám v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola vymáhania pohľadávok vzniknutých z pracovnej činnosti a pohľadávok voči organizáciám vzniknutých pri obvyklých pracovných vzťahoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola zabezpečovania materiálov a výrobkov na plnenie uzatvorených zmluvných vzťahov a hospodárenie s nimi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia projektov špecializovaných odborov a ich integrácia do projektov stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. statika, elektro, kúrenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia projektov v rámci svojej špecializácie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola zabezpečovania ochrany majetku závodu v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S ohľadom na všetky platné a všeobecne záväzné právne predpisy, vnútropodnikové normy, predpisy a pravidlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spracovania a kontroly plnenia rozpočtu organizačnej jednotky v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.