Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva plánuje, riadi, koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť prekladateľov a tlmočníkov, formuluje a prehodnocuje pravidlá a pokyny súvisiace s výkonom profesie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Riaditeľ prekladateľov a tlmočníkov Vedúci translátorov Šéf prekladateľov cudzích jazykov, externých prekladateľov Manažér pracovníkov v oblasti súdneho tlmočenia Vedúci pracovník súdnych tlmočníkov Riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva úradný
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439001 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
vedenie ľudí
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
7
manažment
7
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
7
personálny manažment
7
finančný manažment
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
7
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
7
vyhotovovanie písomných prekladov odborných textov vyžadujúcich znalosť odbornej terminológie
7
tlmočenie z a do cudzieho jazyka - konzekutívne, simultánne a kabínové
7
koordinácia autorov pri prekladoch z/do cudzieho jazyka a jazykových korektúrach textov
4
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
4
spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
4
koordinácia tlmočníkov a činností spojených s tlmočníckou činnosťou
4
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Výkon tohto povolania si nevyžaduje špeciálny certifikát, no väčšinou na pozícii riadiaceho pracovníka pracujú ľudia, ktorí predtým pracovali ako prekladatelia alebo tlmočníci a preto potrebujú doklad o štátnej skúške zo slovenského jazyka a príslušného cudzieho jazyka (úroveň C2) - Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.