Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Odborný pracovník pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva sa podieľa na implementácii a kontrole dodržiavania súladu činnosti organizácie s predpismi. Spolupracuje na tvorbe vnútorných predpisov, vyjadruje sa k novo zavádzaným produktom. Spolupracuje s oddelením pre riziká, vnútorným auditom, právnym oddelením, a tiež orgánmi štátnej správy v prípadoch porušenia právnych predpisov. Hodnotí možný dosah zmien v právnom prostredí na operácie spoločnosti, identifikuje a posudzuje riziko nedodržiavania súladu s predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Compliance officer vo finančníctve
Odborný pracovník pre Compliance
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3321 - Odborní pracovníci v oblasti predaja poistenia
SK ISCO-08
3321007 - Odborný pracovník pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právna veda, právne princípy a zásady
7
finančné právo
7
správne právo
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
7
produkty v poisťovníctve
7
obchodné právo
Špecifikácia:
Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
bankové produkty
7
investovanie, základné pojmy, druhy investovania
7
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho poriadku
7
jednotný mechanizmus finančného dohľadu (Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány najmä krajín eurozóny vrátane NBS)
7
právne predpisy a základné pojmy v bankovníctve
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti platobného styku
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany osobných údajov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany spotrebiteľov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
7
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
7
princípy riadenia procesov v manažmente
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
7
voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení
7
spracovávanie procesných analýz v manažmente
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5
identifikácia a posudzovanie rizika
7
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie v prípade porušenia právnych predpisov
Špecifikácia:
napr. vnútorným auditom, právnym oddelením, orgánmi štátnej správy atď.
7
vyhodnocovanie dosahu zmien v právnom prostredí na organizáciu v prípade nedodržiavania súladu s predpismi
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.