Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctveOdborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve vykonáva rutinné aj zložitejšie činnosti v oblasti riadenia rizík v poisťovníctve, napríklad vyvíja špecifické nové analytické nástroje, kvantifikuje rizikový kapitál pre vybrané riziká, posudzuje nekvantifikovateľné riziká, zabezpečuje analýzy z oblasti manažmentu rizika pre konkrétne riziko, resp. riziká (napríklad upisovacie, trhové, kreditné, operačné a iné riziká). Napomáha dodržiavaniu písomných koncepcií a legislatívnych nariadení pre funkciu manažmentu rizika....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
4093/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENJunior Risk Manager
SKManažér rizika junior
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3321
SK ISCO-08
3321004
ESCO
1496
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
3321004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória rozhodovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívny manažment rizika a solventnosť
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce sektor finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lineárna algebra
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuárska matematika a metódy aktuárskeho ohodnocovania rezerv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastický kalkulus
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numerické analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
korelačná a regresná analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy modelovania časových radov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: princípy a metódy strojového učenia, vytváranie nových modelov, tréning systémov UI
Perspektíva: Budúca
5
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
princípy a metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér používaný pri riadení rizík v poisťovníctve ako SQL, Prophet, Sophas, MoSes, Excel, VBA, R, SAS, RESQ a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a techniky zaistenia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne formy podnikov a štruktúra ich vlastného imania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kvantifikácie rizikového kapitálu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastické procesy v poistení a finančníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výpočtu technických rezerv poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistné produkty a ich oceňovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie a hodnotenia rizík, ktorým je poisťovňa vystavená
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné nástroje a ich trhovo konzistentné oceňovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neživotné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
životné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesné štandardy a etika aktuárskej práce
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba makroekonomických prognóz pre rozpočtovanie a plánovanie investičných rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia investičných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a posudzovanie rizík v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie nekvantifikovateľných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantifikácia kapitálových požiadaviek pre jednotlivé riziká a ich agregácia na účel výpočtu rizikového kapitálu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantifikácia rizikového kapitálu poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýzy finančných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza úrovne rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti manažmentu rizika
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie rizík jednotlivých poistných produktov a ich analytické hodnotenie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát v matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýze
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
prezentácia a argumentácia návrhov riešení vyplývajúcich z matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýzy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj nových analytických nástrojov v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti riadenie rizík v poisťovníctve
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia modelovacích softvérov v životnom a neživotnom poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba procesných diagramov a optimalizácia procesov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Lean, Six Sigma a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie požadovaných podkladov pri tvorbe štatistických klasifikácií a štatistických číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a odborné spracovanie štatistických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázami v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na kvantifikáciu vplyvu zaistenia na poisťovňu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov pre výkazy vyžadované právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vytváraní reportov pre manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných podkladov v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tréningu systémov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
ovládanie špecializovaných softvérových programov a systémov pri riadení rizík v poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Schopnosť pracovať so softvérom ako napr. SQL, Prophet GI, Sophas, MoSes, Excel, VBA, R, SAS, RESQ a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie na riadenie rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
5
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.