Pracovník pri priehradke v poisťovníctve

Pracovník pri priehradke v poisťovníctve zodpovedá za prvý kontakt s klientmi a poskytovanie odborných informácií klientom pri priehradke. Komunikuje s klientmi, uzatvára poistné zmluvy, ponúka produkty, poskytuje im informácie a rady o poistných produktoch, službách a potrebách klienta, operatívne rieši ich problémy. Vedie evidenciu klientov a môže viesť pokladňu, evidenciu platieb cez terminál a evidovať poštu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4211 - Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
SK ISCO-08
4211004 - Pracovník pri priehradke v poisťovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Priehradkový pracovník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
4
produkty v poisťovníctve
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
4
postupy a psychológia predaja poistných produktov
4
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
4
právne predpisy a základné pojmy v poisťovníctve
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
základné organizačné normy poisťovne
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ponuka poistných produktov a služieb
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
4
pokladničná činnosť
Špecifikácia:
vykonávanie pokladničných operácii
4
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
4
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
4
spracovanie podkladového materiálu na správu a prevádzku poisťovne
4
vedenie požadovaných evidencií, agend a dokumentácie k poistným obchodným aktivitám
Špecifikácia:
evidencia klientov, zmlúv atď.
4
zostavovanie a výpočty individuálnych programov poistnej ochrany
4
komunikácia s klientmi
Špecifikácia:
dojednávanie poistenia
4
predkladanie ponúk na uzatváranie poistných zmlúv
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygiena práce
4
vybavovanie reklamácií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 9 )
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.