Aplikačný programátor

Aplikačný programátorAplikačný programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového vývoja aplikácií. Spolupracuje s analytikom a architektom na návrhu aplikácie, obyčajne vo forme UML diagramov, podľa danej špecifikácie. Implementuje návrh softvérovej aplikácie - transformuje návrh do počítačového programu vo forme zdrojového kódu v danom programovacom jazyku, v danom vývojovom prostredí a pre danú platformu. Vykonáva preklad zdrojového kódu do strojového kódu a vytvára softvérový balík pre danú platformu. Testuje vytvorený softvér a odstraňuje chyby. Aplikačný programátor pracuje obvykle v tíme, prípadne samostatne. Spolupracuje s DevOps špecialistom na príprave testovacieho alebo produkčného prostredia. Vytvára dokumentáciu ku zdrojovému kódu, inštalačnú dokumentáciu a používateľskú dokumentáciu. Aplikačný softvér môže byť rôznych typov, napr. desktopová aplikácia, webová aplikácia, mobilná aplikácia, vstavaný softvér.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40484/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVývojár softvérových aplikácií
ENApplication software developer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení
Certifikácia v oblasti testovania softvérových produktov a riešení
Certifikácia v oblasti tvorby webových návrhov, podporných nástrojov a súvisiacich webových technológií
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2514
SK ISCO-08
2514000
ESCO
934
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2514000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmy v programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na testovanie softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
paradigmy vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnosť softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy testovania aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy bezpečnostných opatrení na ochranu aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vývojárskej dokumentácie pre vyvíjané riešenia a manuálov pre používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj, analýza a implementácia aplikácií vo vybranom jazyku/prostredí/aplikačnom framework-u
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vysokoúrovňové, nízkoúrovňové programovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca na vstavaných (embedded) systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj aplikácií pre vstavané (embedded) systémy, konfigurácia prostredia operačného systému a podpora periférií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a platformy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia, testovanie a odlaďovanie aplikačných modulov a komponentov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podpora a údržba existujúceho riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné poradenstvo a zaškolenie členov tímu v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na technickom dizajne vybraných častí aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Rozšírený človek je technológia, kde sú k ľudskému telu alebo do tela zvádzané zariadenia a implantáty rozširujúce schopnosti jedinca. Napr. epidermálmna flexibilná elektronika na komunikáciu, ovládanie prostredia (ovládanie strojov alebo umožnenie prístupu rýchlou autentifikáciou), alebo získavanie spätnej väzby z prostredia (vlhkosť, teplota...). Vyššou úrovňou sú technológie umožňujúce rozšírenie/posilnenie zmyslov pre vyššiu alebo špecifickú úroveň senzorického vnímania. Najpokročilejšou aplikáciou je technológia spájajúca mozog s počítačom. Ide o priamu komunikačnú cestu medzi mozgom a externým zariadením. Tieto systémy sú často zamerané na pomoc, rozšírenie alebo opravu ľudskej kognitívnej alebo zmyslovo-motorickej funkcie. Praktické využitie možno nájsť v mnohých aplikáciách, napr. rýchle odpovede na jednoduché otázky, prevod myšlienok na text, ovládanie prostredia na monitore a v neposlednom rade prevádzku neuro-protéz, ktoré sa zameriavajú na obnovu poškodeného sluchu, zraku a pohybu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálny ekosystém je skupina vzájomne prepojených zdrojov informačných technológií, ktoré môžu fungovať ako jednotka. Digitálne ekosystémy tvoria dodávatelia, zákazníci, obchodní partneri, aplikácie, poskytovatelia dátových služieb tretích strán a všetky príslušné technológie. Interoperabilita je kľúčom k úspechu ekosystému.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozpoznávanie reči Porozumenie prirodzenému jazyku Hlboká neurónová sieť Prediktívne strojovej videnie Autoregresné kvantilné siete Bezdotykové rozpoznávanie gest Generatívne súperiace siete
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna realita je technológia umožňujúca používateľovi ocitnúť sa v simulovanom prostredí, ideálne sprevádzané jeho interakciou s ním. Rozšírená realita je technológia, ktorá umožní zobrazenie reálneho obrazu sveta doplneného o objekty, ktoré sú vytvorené počítačom. Využívanie technológií virtuálnej a rozšírenej reality v priemyselnej výrobe prispieva k zvyšovaniu efektivity v oblasti dizajnu, montáže, kontroly kvality a zaisteniu bezpečnosti. Tieto technológie využívajú senzory, kamery, smart zariadenia a nositeľnú elektroniku, ako aj ďalšie nástroje priemyselného internetu vecí (IoT). Rozšírená a virtuálna realita sa vďaka IoT zbližujú do podoby zmiešanej reality, ktorá poskytuje plynulejší a realistickejší zážitok.
Charakteristika:
Titulný obrázok Technológie pre zdieľanie a ukladanie informácií na distribuovanej databáze, kde sú kryptograficky chránené identity a transakcie. Implementácia blockchainu pozostáva z dvoch druhov záznamov: transakcií a blokov. Transakcie predstavujú dáta vložené do databázy užívateľovi, bloky potom záznamy potvrdzujúce, kedy a ako bola konkrétna transakcia pridaná do databázy blockchainu. Transakcie sú vytvárané užívateľmi, ktorí systém používajú ako databázu. Bloky oproti tomu vytvárajú "ťažiari", ktorí používajú softvér či hardvér vytvorený špecificky na vytváranie blokov. Transakcie vytvorené užívateľmi sú voľne odovzdávané od uzla k uzlu podľa toho, kto má práve s kým naviazané spojenie. Každý uzol obsahuje kompletnú či čiastočnú kópiu blockchainu. Tým je vyriešený problém centralizovaných databáz, ktoré používajú konvenčné technológie. Blockchain je stále vyvíjajúca sa technológia a existuje viacero výziev, ktoré treba riešiť, než dôjde k masovej implementácii. Hlavné výzvy vývoja blockchainu sa týkajú rýchlosti, rozsahu a regulácie. Decentralizované systémy sú zo svojej podstaty menej účinné ako centralizované systémy a musia riešiť kompromisy medzi bezpečnosťou a rozsahom svojich služieb. Očakáva sa, že technológie na báze blockchainu sa budú využívať, okrem bankovníctva, aj v hlavných priemyselných odvetviach, najmä pre plánovanie a správu dodávateľských reťazcov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Flexibilita riadenia je umožnená vďaka technológii MultiAccess edge computing, ktorá umožňuje využívať výhody cloud computingu na okraji siete (analytika dát v blízkosti konkrétneho objektu v sieti) a zabraňuje tak preťaženiu vnútorných internetových sietí.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.