Aplikačný programátor

Aplikačný programátorAplikačný programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového vývoja aplikácií. Spolupracuje s analytikom a architektom na návrhu aplikácie, obyčajne vo forme UML diagramov, podľa danej špecifikácie. Implementuje návrh softvérovej aplikácie - transformuje návrh do počítačového programu vo forme zdrojového kódu v danom programovacom jazyku, v danom vývojovom prostredí a pre danú platformu. Vykonáva preklad zdrojového kódu do strojového kódu a vytvára softvérový balík pre danú platformu. Testuje vytvorený softvér a odstraňuje chyby. Aplikačný programátor pracuje obvykle v tíme, prípadne samostatne. Spolupracuje s DevOps špecialistom na príprave testovacieho alebo produkčného prostredia. Vytvára dokumentáciu ku zdrojovému kódu, inštalačnú dokumentáciu a používateľskú dokumentáciu. Aplikačný softvér môže byť rôznych typov, napr. desktopová aplikácia, webová aplikácia, mobilná aplikácia, vstavaný softvér.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40484/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENApplication software developer
SKVývojár softvérových aplikácií
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti testovania softvérových produktov a riešení
Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení
Certifikácia v oblasti tvorby webových návrhov, podporných nástrojov a súvisiacich webových technológií
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2514
SK ISCO-08
2514000
ESCO
934
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2514000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky individuálneho a skupinového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmy v programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Rozšírený človek / Augmented human
Softverizácia
Cloud computing / výpočty v cloude
6
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na testovanie softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
paradigmy vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnosť softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy testovania aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
6
typy bezpečnostných opatrení na ochranu aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vývojárskej dokumentácie pre vyvíjané riešenia a manuálov pre používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie aktuálnych trendov a inovácií vo vývoji softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Rozšírený človek / Augmented human
Softverizácia
Cloud computing / výpočty v cloude
6
testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj, analýza a implementácia aplikácií vo vybranom jazyku/prostredí/aplikačnom framework-u
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vysokoúrovňové, nízkoúrovňové programovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca na vstavaných (embedded) systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj aplikácií pre vstavané (embedded) systémy, konfigurácia prostredia operačného systému a podpora periférií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a platformy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia, testovanie a odlaďovanie aplikačných modulov a komponentov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podpora a údržba existujúceho riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné poradenstvo a zaškolenie členov tímu v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na technickom dizajne vybraných častí aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
6
používanie nástrojov automatizácie a prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.