Vývojár multimediálnych aplikácií


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Vývojár multimediálnych aplikácií vyvíja, analyzuje, navrhuje a testuje nové aplikácie pre webové stránky, mobilné telefóny, tablety, klient - server architektúry alebo desktopové zariadenia (stand-alone aplikácie). Sleduje aktualizácie jednotlivých operačných systémov/platforiem a zabezpečuje aktualizácie existujúcich aplikácií za pomoci programovacích jazykov. Poskytuje podporu používateľom vyvinutých aplikácií, zabezpečuje tvorbu technickej dokumentácie a asistenčných nástrojov/manuálov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Application developer
Softvérový vývojár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2513 - Vývojári webových aplikácií a multimediálnych aplikácií
SK ISCO-08
2513001 - Vývojár multimediálnych aplikácií
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Programátor

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
dizajn multimediálnych aplikácií
7
nové trendy a vývoj v oblasti tvorby multimediálnych aplikácií
7
vlastnosti vývojových platforiem/nástrojov
7
postupy a spôsoby zabezpečenia aplikácií
7
princípy prístupnosti a použitelnosti
7
autorské právo a licenčné podmienky
7
postupy programovania aplikácií pre webové stránky, mobilné telefóny a tablety
7
programovacie jazyky
Špecifikácia:
Napr. HTML, CSS, JavaScript, Java, C++, Objective-C, Oracle, PHP.
7
postupy implementácie upgradov a opráv chýb v aplikáciách
7
postupy a princípy optimalizácie aplikácií pre internetové prehliadače
7
princípy prístupnosti a použiteľnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba technickej dokumentácie a asistenčných nástrojov/manuálov
7
testovanie vyvinutých aplikácií
7
rozvíjanie funkcionalít multimediálnych aplikácií
7
pravidelná aktualizácia aplikácií
7
navrhovanie a implementácia vývojových postupov
7
návrh, implementácia a testovanie zabezpečenia aplikácie
7
spracovanie grafických prvkov, šablón
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
7
navrhovanie nástrojov na monitorovanie a správu aplikácií
7
podpora pre používateľov aplikácie
7
postupy programovania
Špecifikácia:
Desktop stand-alone aplikácií, aplikácií v architektúre klient - server, aplikácií pre webové stránky, mobilné telefóny a tablety.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.