Systémový programátor

Systémový programátorSystémový programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového vývoja na úrovni operačného systému alebo vstavaného systému. Spolupracuje s analytikom a architektom na návrhu softvéru, obyčajne vo forme UML diagramov, podľa danej špecifikácie. Implementuje návrh softvéru - transformuje návrh do počítačového programu vo forme zdrojového kódu v danom programovacom jazyku, v danom vývojovom prostredí a pre danú platformu. Vykonáva preklad zdrojového kódu do strojového kódu a vytvára softvérový balík pre danú platformu. Testuje vytvorený softvér a odstraňuje chyby, spolupracuje s testerom softvéru. Systémový programátor pracuje obvykle v tíme, prípadne samostatne. Spolupracuje s DevOps špecialistom na príprave testovacieho alebo produkčného prostredia. Vytvára dokumentáciu ku zdrojovému kódu, inštalačnú dokumentáciu a používateľskú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40481/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSystem software developer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení
Certifikácia v oblasti metodiky softvérovej architektúry v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti vývoja a testovania softvérových produktov a riešení
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2512
SK ISCO-08
2512001
ESCO
919
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2512001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmy v programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na testovanie informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Unit, funkčné, integračné testy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
paradigmy vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Objektovo-orientované programovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Unified Modeling Language, CASE a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky získavania a popisu používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy low-code, no-code programovania pri automatizácii biznis procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie formálnej špecifikácie modelov informačných, resp. softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a odstraňovanie chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie implementovaných častí kódu, ladenie a odhaľovanie chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na tvorbe návrhového, logického či fyzického modelu informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy, vrátane projektovania logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava vývojových diagramov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Popis vstupov/výstupov, logiky programu.
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia softvéru/časti softvéru pre platformy v určených programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémová integrácia rôznych aplikácií (systémov) do jedného celku
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba dokumentácie a anotácia priamo v kóde
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
refaktorovanie kódu za účelom jeho optimalizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba vhodných vývojových nástrojov/prostredia/paradigmy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie systému proti nechceným útokom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
použitie overených praktík, implementácia návrhových vzorov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia techník a postupov low-code, no-code programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má zručnosti v oblasti low-code, prípadne no-code programovania, a to najmä s rastúcim trendom a potrebami rýchleho vývoja softvérových riešení pri automatizácii biznis procesov v organizáciách.
Perspektíva: Budúca
5
pomoc projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu v rámci IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie metodickej podpory a poradenstva používateľom programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie spracovania softvérovej dokumentácie a manuálov na ich aplikáciu a udržiavanie programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Piata generácia bezdrôtových sietí, označovaná tiež 5G alebo IMT-2020, je výsledkom vývoja predchádzajúcich generácií bezdrôtových sietí (t. j. 2G, 3G a 4G). Táto generácia bezdrôtovej technológie je teda ďalšou fázou vývoja predchádzajúcich a existujúcich prístupových mobilných rádiových technológií. Množstvo nových technológií a funkcionalít plánovaných pre siete 5G sú používané v sieti 4G alebo v budúcnosti môžu byť do siete 4G implementované. V porovnaní so sieťou 4G dosahuje sieť 5G rozdielne parametre, ktorými sú napr.: • vyššie prenosové rýchlosti (v závislosti od šírky použitého frekvenčného pásma) pre koncového používateľa, • vysoká hustotu pripojených mobilných zariadení na kilometer štvorcový (viac ako milión zariadení – v závislosti od použitého frekvenčného pásma), • časové oneskorenie pod 4 ms (pre eMBB aplikácie) resp. do 1 ms (pre URLLC aplikácie, t. j. v závislosti od použitia aplikačnej oblasti až 10-krát nižšie ako pri 4G), • vyššia energetická účinnosť a vyššia spektrálna účinnosť. Predpokladá sa rapídny nárast prenosu dát mobilnými sieťami, podnecovaný novými aplikáciami náročnými na vysoký objem dát, prenosovú rýchlosť, nízke oneskorenie prenosu, ako aj vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť. Používanie technológie 5G nachádza široké uplatnenie v komplexnom spektre odvetví od maloobchodu po vzdelávanie, od dopravy až po zábavný priemysel a služby inteligentných domov až po zdravotnú starostlivosť.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.