Systémový programátor

Systémový programátorSystémový programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového vývoja na úrovni operačného systému alebo vstavaného systému. Spolupracuje s analytikom a architektom na návrhu softvéru, obyčajne vo forme UML diagramov, podľa danej špecifikácie. Implementuje návrh softvéru - transformuje návrh do počítačového programu vo forme zdrojového kódu v danom programovacom jazyku, v danom vývojovom prostredí a pre danú platformu. Vykonáva preklad zdrojového kódu do strojového kódu a vytvára softvérový balík pre danú platformu. Testuje vytvorený softvér a odstraňuje chyby, spolupracuje s testerom softvéru. Systémový programátor pracuje obvykle v tíme, prípadne samostatne. Spolupracuje s DevOps špecialistom na príprave testovacieho alebo produkčného prostredia. Vytvára dokumentáciu ku zdrojovému kódu, inštalačnú dokumentáciu a používateľskú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40481/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSystem software developer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti metodiky softvérovej architektúry v renomovanom programe
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení
Certifikácia v oblasti vývoja a testovania softvérových produktov a riešení
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2512
SK ISCO-08
2512001
ESCO
919
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2512001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmy v programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na testovanie informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Unit, funkčné, integračné testy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
paradigmy vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Objektovo-orientované programovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Unified Modeling Language, CASE a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky získavania a popisu používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Softverizácia
Cloud computing / výpočty v cloude
6
princípy a postupy low-code, no-code programovania pri automatizácii biznis procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie formálnej špecifikácie modelov informačných, resp. softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a odstraňovanie chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie implementovaných častí kódu, ladenie a odhaľovanie chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na tvorbe návrhového, logického či fyzického modelu informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy, vrátane projektovania logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava vývojových diagramov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Popis vstupov/výstupov, logiky programu.
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia softvéru/časti softvéru pre platformy v určených programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémová integrácia rôznych aplikácií (systémov) do jedného celku
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
tvorba dokumentácie a anotácia priamo v kóde
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
refaktorovanie kódu za účelom jeho optimalizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba vhodných vývojových nástrojov/prostredia/paradigmy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Softverizácia
Cloud computing / výpočty v cloude
6
zabezpečenie systému proti nechceným útokom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
použitie overených praktík, implementácia návrhových vzorov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia techník a postupov low-code, no-code programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má zručnosti v oblasti low-code, prípadne no-code programovania, a to najmä s rastúcim trendom a potrebami rýchleho vývoja softvérových riešení pri automatizácii biznis procesov v organizáciách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
pomoc projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu v rámci IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie metodickej podpory a poradenstva používateľom programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
zabezpečenie spracovania softvérovej dokumentácie a manuálov na ich aplikáciu a udržiavanie programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.