Systémový programátor

Systémový programátorSystémový programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového vývoja na úrovni operačného systému alebo vstavaného systému. Spolupracuje s analytikom a architektom na návrhu softvéru, obyčajne vo forme UML diagramov, podľa danej špecifikácie. Implementuje návrh softvéru - transformuje návrh do počítačového programu vo forme zdrojového kódu v danom programovacom jazyku, v danom vývojovom prostredí a pre danú platformu. Vykonáva preklad zdrojového kódu do strojového kódu a vytvára softvérový balík pre danú platformu. Testuje vytvorený softvér a odstraňuje chyby, spolupracuje s testerom softvéru. Systémový programátor pracuje obvykle v tíme, prípadne samostatne. Spolupracuje s DevOps špecialistom na príprave testovacieho alebo produkčného prostredia. Vytvára dokumentáciu ku zdrojovému kódu, inštalačnú dokumentáciu a používateľskú dokumentáciu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40481/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSystem software developer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe

Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe

Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení

Certifikácia v oblasti metodiky softvérovej architektúry v renomovanom programe

Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe

Certifikácia v oblasti vývoja a testovania softvérových produktov a riešení
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2512
SK ISCO-08
2512001
ESCO
919
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2512001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
algoritmy v programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiace štruktúry daného programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika na testovanie informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Unit, funkčné, integračné testy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
paradigmy vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Objektovo-orientované programovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Unified Modeling Language, CASE a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodiky získavania a popisu používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy low-code, no-code programovania pri automatizácii biznis procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie formálnej špecifikácie modelov informačných resp. softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a odstraňovanie chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie implementovaných častí kódu, ladenie a odhaľovanie chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na tvorbe návrhového, logického či fyzického modelu informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy, vrátane projektovania logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava vývojových diagramov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Popis vstupov/výstupov, logiky programu.
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia softvéru/časti softvéru pre platformy v určených programovacích jazykoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémová integrácia rôznych aplikácií (systémov) do jedného celku
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba dokumentácie a anotácia priamo v kóde
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
refaktorovanie kódu za účelom jeho optimalizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba vhodných vývojových nástrojov/prostredia/paradigmy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie systému proti nechceným útokom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
použitie overených praktík, implementácia návrhových vzorov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementácia techník a postupov low-code, no-code programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má zručnosti v oblasti low-code, prípadne no-code programovania, a to najmä s rastúcim trendom a potrebami rýchleho vývoja softvérových riešení pri automatizácii biznis procesov v organizáciách.
Perspektíva: Budúca
5
pomoc projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu v rámci IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie metodickej podpory a poradenstva používateľom programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie spracovania softvérovej dokumentácie a manuálov na ich aplikáciu a udržiavanie programu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.