Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciáchRiadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách vykonáva strategické plánovanie a riadenie projektov alebo programov výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Stanovuje očakávané výstupy projektu, zostavuje harmonogram a rozpočet projektu, riadi ľudské zdroje v projekte. Vyhodnocuje dosiahnuté výstupy, dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu, identifikuje riziká, vytvára správy o realizácii projektu. Sleduje technologické trendy, zúčastňuje sa odborných podujatí a konferencií, navrhuje inovácie, optimalizuje technologické procesy, aplikuje riešenia výskumu a vývoja do výroby alebo služieb. Koordinuje spoluprácu viacerých špecialistov, vytvára bázu znalostí a metodiku práce, pripravuje vzdelávacie programy v odbore. Zodpovedá za efektivitu práce a dodržiavanie štandardov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40472/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENICT research and development manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1223
SK ISCO-08
1223003
ESCO
2939
SK NACE Rev. 2
C26,J61,J62,J63,M72
CPA 2015
C26,J61,J62,J63,M72
Príslušnosť k povolaniu
1223003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teoretické základy koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
základné pojmy z oblasti prípravy projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy a postupy analýzy používateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Dátové úložiská a cloudové systémy
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
8
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Softverizácia
8
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
metódy a spôsoby tvorby reportov a záverečných správ z oblasti IT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
druhy výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Serverless computing
Smart zariadenia a technológie
Robotika
8
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Senzorika
8
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
8
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Senzorika
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
8
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie harmonogramu prác a ich organizácia v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov v organizácii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
8
priebežné vyhodnocovanie plnenia plánovaných úloh a ich kvality, cieľov a aktivít projektu v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
8
analýza návratnosti projektu voči podnikateľským cieľom zadávateľa a príprava podkladov na finančné analýzy a plánovanie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
navrhovanie a vypracovanie hardvérových štúdií a technických analýz problémov systémov informačnej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Serverless computing
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
realizácia projektov a využívanie projektového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
8
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Dátová analytika (Big Data)
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
komunikácia na odbornej úrovni so zainteresovanými stranami, správa a aktualizácia projektovej dokumentácie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
8
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
uplatňovanie kreatívneho myslenia a kreatívnych prístupov pri riešení problémov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
7
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
8
riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Senzorika
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
koordinácia činnosti zverených tímov a jednotlivcov pri realizácii projektu v IT oblasti a riadenie potenciálnych konfliktov v takýchto tímoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
8
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Senzorika
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Senzorika
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
Líderstvo a manažment
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
8
riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Senzorika
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.