Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciáchRiadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách vykonáva strategické plánovanie a riadenie projektov alebo programov výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Stanovuje očakávané výstupy projektu, zostavuje harmonogram a rozpočet projektu, riadi ľudské zdroje v projekte. Vyhodnocuje dosiahnuté výstupy, dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu, identifikuje riziká, vytvára správy o realizácii projektu. Sleduje technologické trendy, zúčastňuje sa odborných podujatí a konferencií, navrhuje inovácie, optimalizuje technologické procesy, aplikuje riešenia výskumu a vývoja do výroby alebo služieb. Koordinuje spoluprácu viacerých špecialistov, vytvára bázu znalostí a metodiku práce, pripravuje vzdelávacie programy v odbore. Zodpovedá za efektivitu práce a dodržiavanie štandardov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
40472/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENICT research and development manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe

Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe

Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1223
SK ISCO-08
1223003
ESCO
2939
SK NACE Rev. 2
C26,J61,J62,J63,M72
CPA 2015
C26,J61,J62,J63,M72
Príslušnosť k povolaniu
1223003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teoretické základy koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné pojmy z oblasti prípravy projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy analýzy používateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metodika systémovej integrácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy a spôsoby tvorby reportov a záverečných správ z oblasti IT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
druhy výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie harmonogramu prác a ich organizácia v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov v organizácii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
priebežné vyhodnocovanie plnenia plánovaných úloh a ich kvality, cieľov a aktivít projektu v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
analýza návratnosti projektu voči podnikateľským cieľom zadávateľa a príprava podkladov na finančné analýzy a plánovanie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
navrhovanie a vypracovanie hardvérových štúdií a technických analýz problémov systémov informačnej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
realizácia projektov a využívanie projektového manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia na odbornej úrovni so zainteresovanými stranami, správa a aktualizácia projektovej dokumentácie v oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8
uplatňovanie kreatívneho myslenia a kreatívnych prístupov pri riešení problémov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
koordinácia činnosti zverených tímov a jednotlivcov pri realizácii projektu v IT oblasti a riadenie potenciálnych konfliktov v takýchto tímoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.