Špecialista správy a údržby energetických zariadení

Špecialista správy a údržby energetických zariadeníŠpecialista správy a údržby energetických zariadení zabezpečuje proces pripájania zdrojov a odberateľov do sústavy, kontrolu pripojovacích podmienok, kontrolu a revíziu sietí a zapojených zariadení na základe monitoringu a zákazníckych podnetov. Rieši plánované odstávky, opravy a údržbu, komunikuje s odberateľmi. Zabezpečuje investičné akcie pre obnovu sietí. Rieši sťažnosti, žiadosti a podnety od zákazníkov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
40114/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKExpert správy a údržby energetických zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151019
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151019

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Expertné systémy na báze UI pre predikciu životnosti a profylaktických činností na energetických zariadeniach.
Perspektíva: Budúca
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V energetike.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektroenergetika
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane elektrizačnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
7
prenos elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Distribúcia elektrickej energie a spotreba.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy obnoviteľných zdrojov a nástrojov určených na ich podporu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku energetickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
procesy pripájania obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie technických, ekonomických a organizačných podmienok na pripájanie z elektrických sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby energetických výrobných a rozvodných zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a definovanie prevádzkových režimov energetických zariadení prepojených s veľkokapacitnými batériami, navrhovanie pripojenia do sústavy vo zvolenom uzle sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
kontrola prevádzky rozvodných zariadení, vrátane rozhodovania o potrebných zásahoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola investičných akcií na obnovu elektrických sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola a monitoring nákladov na vykonané opravy, údržby strojov a zariadení, investícií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie vplyvu veľkokapacitných batériových úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
5
riešenie rozvoja energetických systémov, výrobných a rozvodných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie využívania obnoviteľných zdrojov a nástrojov na ich podporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s investíciami a opravami energetických rozvodných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s prevádzkou a údržbou v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov a povinnej dokumentácie o montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických rozvodov a ich súčastí. Tvorba správ z realizovaných opráv a údržby zariadení, vrátane vedenia evidencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinácia preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení na zverenom energetickom úseku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spravovanie siete vysokého a nízkeho napätia. Koordinácia revízií, opráv, údržby a obnovy elektrickej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení a odstraňovaní porúch, havárií a nezhôd s projektovou dokumentáciou energetických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Reklamácie odberateľov týkajúce sa pripájania a odpájania do siete, odstávok a výpadkov dodávky.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripájanie OZE do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické využívanie technológií a zariadení obnoviteľných zdrojov a ich prevádzkových stavov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie procesu pripájania zdrojov elektrickej energie do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Riešenie technických a organizačných podmienok pripojenia spotrebiteľov energií v obvode energetických služieb. Vypracovávanie návrhov a optimalizácie zapojenia. Stanovovanie pripojovacích podmienok, uzatváranie zmlúv s odberateľmi o pripojení zdrojov elektrickej energie do distribučnej sústavy. Zabezpečenie odstávky elektrických zariadení. Zabezpečovanie pripojenia odberateľov k distribučnej sústave. Zabezpečovanie povolení a ďalších podkladov od orgánov štátnej správy.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.