Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike

Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetikeRiadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa výroby, distribúcie a uskladnenia elektrickej energie. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje prevádzku alebo jej technické zabezpečenie, zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Sleduje a implementuje najnovšie trendy, metodiky a technológie pre optimalizáciu zverených činností. Vedie, motivuje, hodnotí a rozvíja podriadených zamestnancov, stanovuje a riadi dosahovanie tímových cieľov a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, právnych predpisov a interných noriem....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
40112/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321017
ESCO
70
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
1321017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Chod a ekonomické výsledky oddelenia prostredníctvom riadenia podriadených.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť na riadenie projektu, programu alebo portfólia projektov, ktoré sa vyznačujú jedinečnosťou vstupov, tímu, technológií a prostredia a ich výstupov.
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, Zákon č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metódy environmentálnej kontroly. Právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V elektroenergetike.
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika veľkých dát a dolovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zásady prevádzkovej kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektroenergetika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia dodávateľského a odberateľského reťazca využitím technológie blockchain
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov a vyhodnocovanie implementácie ekonomických opatrení vyplývajúcich z ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie operatívnych plánov a rozpočtov v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri tvorbe plánov prenosu a distribúcie elektrickej energie, koordinácia operatívnych plánov prenosu a distribúcie energie a ďalšími útvarmi organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi, v oblasti ochrany životného prostredia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizovanie riadených procesov v energetike v bežných a kritických situáciách na báze expertných znalostí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
navrhovanie podkladov na modernizáciu a realizáciu investícií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V elektroenergetike.
Perspektíva: Aktuálna
6
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie zamestnancov v elektroenergetických prevádzkach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Riadenie prevádzok prenosu a distribúcie elektrickej energie (napr. energetických výrobných, prevádzkových alebo montážnych úsekov). Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. v procese prenosu a distribúcie elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie komplexných špecifických činností riadenia a viditeľnosti toku informácií v objednávateľsko-dodávateľskom reťazci
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
5
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola technických a technologických procesov v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a koordinácia prevádzky a jej technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie projektového tímu v oblasti elektroenergetiky a projektovej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám na pracoviskách napr. v prenose a distribúcii elektrickej energie. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri vypracovávaní príslušnej dokumentácie v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie napr. v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie, technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie investično-technických rozhodnutí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.