Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike

Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetikeRiadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v oblasti výroby tepla, vrátane rozvodu tepla. Pripravuje podklady do plánu výroby a výrobných nákladov, zabezpečuje ich kontrolu a plnenie. Riadi, koordinuje výkon činností na zdrojoch a dispečerského riadenia s dôrazom na kvalitu, kvantitu, efektívnosť a hospodárnosť v rámci výroby a dodávky. Predkladá návrhy, riadi a kooordinuje výstavbu a opravy tepelno-technických zariadení súvisiacich s výrobou tepla a elektriny. Navrhuje a pripravuje podklady na modernizáciu a realizáciu investícií. Riadi výkon činností v oblasti efektívneho hospodárenia s energiami. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a protipožiarnej ochrany vo výrobnej prevádzke. Koordinuje činnosť podriadených pracovníkov. Spolupracuje s ďalšími úsekmi organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
40111/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci výroby v tepelnej elektrárni
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015
Poznámka: V prípade, ak je spoločnosť certifikovaná.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018
Poznámka: V prípade, ak je spoločnosť certifikovaná.

Osvedčenie interného audítora systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Prax v odbore a v oblasti riadenia ľudí.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321016
ESCO
527
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
1321016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
5
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
7
charakteristika veľkých dát a dolovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy racionalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Potreba vedenia ľudí, prideľovania a kontroly práce, určovanie potreby normy obslúh v tepelnej energetike.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka. Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V tepelnej energetike.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zdroje výroby elektrickej energie: uhlie, plyn alebo maz. Parný cyklus. Proces premeny.
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v tepelnej elektrárni a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy výroby tepla
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane technologickej pary.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s tepelnou energetikou
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
princípy zachytávania a spracovania CO2 na mieste
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zachytávanie a uskladňovanie CO2
7
systémy, normy a štandardy kvality v tepelnej energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy environmentálnej kontroly
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy riadenia dodávateľského a odberateľského reťazca využitím technológie blockchain
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby v rámci normalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
vypracovanie návrhov a vyhodnocovanie implementácie ekonomických opatrení vyplývajúcich z ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov výrobných celkov v tepelnej elektrárni v rámci jej riadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe plánov výroby tepla a elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technických podkladov a návrhov vnútorných predpisov a poriadkov v tepelnej energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie technológie blockchain pri výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
4
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových predpisov a noriem v tepelnej energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi v tepelnej energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie tepelných zdrojov a centrálne zásobovanie teplom (CZT)
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
optimalizovanie riadených procesov v energetike v bežných a kritických situáciách na báze expertných znalostí
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
7
navrhovanie podkladov na modernizáciu a realizáciu investícií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koordinácia operatívnych plánov výroby tepla a elektrickej energie s ostatnými útvarmi organizácie. Koordinácia výroby tepla a elektrickej energie s ostatnými útvarmi organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia odborných školení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
7
využívanie riadiacich a bezpečnostných technológií a opatrení pri zachytávaní, spracovávaní a transporte CO2
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zachytávanie a uskladňovanie CO2
7
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vykonávanie technicko-ekonomických analýz údajov zo smart technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobných celkov v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. riadenie technologického úseku výroby tepla a elektrickej energie. Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri vypracovávaní príslušnej dokumentácie súvisiacej s tepelnou energetikou
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. pri vypracovávaní prevádzkovej dokumentácie výroby tepla a elektrickej energie, technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie normotvornej činnosti v organizácii výroby tepla a elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie investično-technických rozhodnutí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.